Historie

Historie

Foreningen Rørvig By og Land er opstået 7/9 2012 ved en fusion af Rørvig Naturfredningsforening og Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn, hvor Rørvig Naturfredningsforening blev den fortsættende forening.

– o – O – o –

Rørvig Naturfredningsforening blev stiftet den 30. juli 1926 under navnet “Foreningen til Værn om Rørvig Sogns Naturskønhed”. Foreningen er således en af de ældste lokale naturfredningsforeninger i Danmark.

Stiftelsen skete i forbindelse med ønsket om at bevare Rørvig Mølle, efter at møllens drift blev indstillet i 1924. Foreningens erhvervelse af møllen skete i 1927. Møllen har siden gennemgået flere større istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder.

I årene efter foreningens dannelse erhvervedes eller overdroges flere arealer til foreningen. I 1930’erne således Højsandspladsen, tangen mellem Dybesø og Kattegat og Badepladsen nordøst for havnen. I 1940’rne områder omkring kirken og festpladsen ved kroen. I 1936 rejste foreningen Bystævnet i Rørvig by. I 1930’rne gennemførtes en række fredninger af områder ved Højsandet og Skansehagebugten. I perioden 1939-47 gennemførtes de store fredningssager af Korshagearealerne, Langesøområdet, Skredbjerg og Hov Vig, hvor professor Tyge W.Böcher var en af drivkræfterne.

Foreningen fungerede i en lang årrække indtil 1989 som lokalkomité for Danmarks Naturfredningsforening. DN etablerede sin egen lokalkomité for Odsherred, som Rørvig Naturfredningsforening  samarbejdede med.

Initiativtager til foreningen stiftelse var den mangeårige næstformand S.V. Hansen, og blandt formændene var sognerådsformændene Carl Olsen 1931-44 og 1948-62 og Henry Jacobsen 1962-68. De seneste formænd har været Erik Rosenstand Holst 1973-93 og Bo Bræstrup 1993-2012.

– o – O – o –

Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn blev stiftet 16/12 1978. Formålet var at arbejde for bevarelse af Rørvigs gamle huse, således at byens og omegnens særpræg blev bevaret, og at landsbymiljøet ikke gik tabt.

Omdrejningspunktet i starten var udarbejdelsen af Lokalplan 50 for Rørvig By, i hvilken forbindelse man også udarbejdede registranten for de gamle huse, som udkom i bogform. Senere har man bl.a. været medvirkende til fredningen af Peters Hus.

Foreningen har i en årrække haft kontakt med kommunens byggeafdeling, idet man gennemgår de fleste byggesager i det gamle kulturmiljø for at sikre, at lokalplanernes intentioner overholdes.

Initiativtagere var “Rørvig Bevaringsgruppe” med bl.a. Sven Langhans, Palle Schmidt-Hansen og Ejnar Olsen. Blandt formændene har været Povl Thormod og Henrik Larsen – sidstnævnte indtil 2012

– o – O – o –

Foreningen Rørvig By og Land beskrives nærmere i underpunkterne til dette menupunkt.