Vil du samle skrald ind sammen med NaturplejerKorpset i Rørvig ?

Søndag d. 7 juli 2024. kl. 10.

Bevaringsforeningen Rørvig By og Land er blevet kontaktet af NaturplejerKorpset, og bakker fuldt ud op om denne fantastiske indsats.
Vi håber, at mange gode medlemmer vil bruge et par timer i miljøets tjeneste på søndag 

Sommerferie i Rørvig? Hiv et par timer ud af kalenderen til at gøre en forskel for naturen og miljøet sammen med NaturplejerKorpset i Odsherred.

Affaldsindsamling er en herlig og meningsfuld aktivitet for hele familien – også hunden. Der er brug for ALLE, så jo flere jo bedre!

Vi mødes ved Fælleshaven Sans & Samling på adressen Toldbodvej 13 søndag d.7. juli kl. 10 og spreder os ud derfra, fra havnen og til byskiltet.

Når vi har støvsuget Rørvig for skod og andet skrald, mødes vi igen ca. kl. 11:30 ved Fælleshaven, hvor vi vejer fangsten og tager et fællesbillede.
Der vil sandsynligvis være en snack at nyde efter dagens dont, hvis man har lyst til at blive hængende lidt.

Tilmelding ikke påkrævet, men for tovholderens overblik må man gerne gøre det alligevel.
Er du på Facebook, kan du finde begivenheden under navnet “Sommerferie-skrald i Rørvig” i NaturplejerKorpsets gruppe.

Danmarks Midtpunkt – mødet med Vækst- og Udviklingsudvalget den 11. juni 2024

Rørvig By og Land havde tirsdag den 11. juni foretræde for Vækst- og Udviklingsudvalget på Odsherred Rådhus under dagsordenspunkt 83, vedrørende Rørvig Kros anmodning, om en lokalplan for at kunne gennemføre deres projekt Danmarks Midtpunkt.

Inden mødet har RVBL sendt et notat til de politiske udvalgsmedlemmer og til øvrige byrådsmedlemmer. Notatet kan ses på vores hjemmeside og det er også vedlagt denne mail.

Den primære indstilling til udvalget fra RVBL er at afvise lokalplananmodningen. Det skyldes, at projektet ikke er foreneligt med tidligere politisk vedtagne planer og beslutninger (Kommuneplan og Strategiplan for kommunen).

Desuden er der stærkt begrundet tvivl om, hvorvidt projektet kan anerkendes indenfor Planlovens bestemmelser om Kystnærhedszone. Tårnets placering vil også være meget tæt på naboer med gener til følge, hvis Naturbeskyttelsesloven skal følges. Gener som indkig, larm, og ikke mindst trafik af enhver art er også alvorlige problemstillinger, der vil være svære at løse, som projektforslaget er formuleret.

Udvalget skal også gøre sig klart, at en ændring af politiske beslutninger og kommuneplanen ud fra en enkelt sag slider på borgeres tiltro til holdbarheden af politiske beslutninger i kommunen. Det vil koste på den politiske goodwill. Derudover skal udvalget gøre sig klart om de følgeomkostninger, der vil være for kommunen (trafiksikkerhed, kloakering mm.) er i balance med den lokaløkonomiske effekt projekt Danmarks Midtpunkt vil have i byen Rørvig og kommunen Odsherred.

Den sekundære indstilling til udvalget er at udskyde beslutningen om en lokalplan til, man har de nødvendige informationer. Ansøgningen er meget mangelfuld og forholder sig ikke til de aktuelle problemstillinger.

Det er sandsynligt, at udvalget vælger at udskyde beslutningen, indtil der er indsamlet yderligere informationer af forvaltningen.

Mødet var meget positivt. Rørvig By og Land oplevede, at udvalget havde relevante og konstruktive spørgsmål. Det var ligeledes oplevelsen, at samarbejdet med kommunens politikere er gensidigt respektfuldt og konstruktivt.

Med venlig hilsen

Lene Hjorth og Anders Klüver Rasmussen

Link til dokument

Mølledag – Rørvig Mølle er åben

Søndag d. 16 juni 2024 kl. 11-15

I løbet af sommeren vil Rørvig By og Land holde Mølledage. Datoerne og programmet på dagen vil blive oplyst her på siden senere.

Men på søndag den 16. juni har du mulighed for at komme ind i Møllen fra kl. 11.00.

Kl. 13.00 vil Rørvig By og Land få overrakt et maleri af Johannes Britze. Motivet er af Rørvig Mølle 1948.

Der kan købes kaffe, kage, pølser, øl og vand. Der vil desuden være amerikansk lotteri.

For eller imod projektet Tårnet ved Danmarks Midtpunkt?

Det er et spørgsmål som mange har rettet til foreningen i den seneste tid. Der findes ikke et simpelt svar på det spørgsmål. Der er mange hensyn og perspektiver, som spiller ind og som skal afklares inden et svar, enten ”for” eller ”imod” kan gives.

Rørvig By og Land fylder 100 år i 2026. Foreningens formål var dengang og vil fortsat være de næste 100 år, at der er to overordnede tilgange som fremgår af vores vedtægter, og som vi selvfølgelig følger.

1. At sikre de værdier, der har gjort Rørvig til et attraktivt sted for borgere og landliggere og at fremme rammerne for en bæredygtig udvikling.

2. At udøve indflydelse på offentlig planlægning og forvaltning.

Foreningen arbejder ud fra disse formål, også i denne sag om Tårnet ved Danmarks Midtpunkt. Vi vil undersøge om projektet understøtter eller underminerer de værdier (natur og kultur), som foreningen er sat i verdenen for at sikre. Foreningen vil også vurdere om projektet ligger indenfor de love og regler, der gælder for kommunale og statslige planer, der gælder for området, hvor man tænker at opføre det i.

Vi vil være konstruktive og kritiske, helt i overensstemmelse med foreningens formål.

Udvikling af Rørvig

Et samfund er heldigvis bygget op om mange ting, vi som borgere, her Rørvig, er fælles om og afhængige af. Vi har en fælles historie, som giver os identitet og som bidrager til en forståelse for den udvikling, der er sket og et perspektiv på den udvikling, som vil komme.

Vi har en natur i Rørvig, som mange tidligere levede af, færre i dag, men som til gengæld rigtigt mange sætter pris på og værner om. Sidst, men ikke mindst, har vi et hav af skrevne og uskrevne regler og love, som danner rammen om vores demokratiske samfund, så vi alle kan leve og agere på en ansvarlig måde i fællesskabet.

Det sidste er vigtigt og her vil vi gerne slå fast, at foreningen ikke accepterer at Odsherred Kommune og andre myndigheder, skal lykkes med ikke at overholde deres egne vedtagne regler og beslutninger.
Det er problematisk, hvis beslutningstagerne ukritisk falder for et projekt, der er flot præsenteret med en udokumenteret udsigt til øget indtjening for Rørvig.


Projektet forpligter bygherre og kommune.
Projektet er beliggende i landzone, lagt midt i et bevaringsværdigt område og det ligger indenfor kystzonegrænsen. Det er med andre ord ikke tilladt at gennemføre projektet i dag – hverken ifølge kommuneplan eller ifølge lovgivning. Det kan medføre store trafikale udfordringer og det ligger tæt op ad eksisterende bebyggelse. Der skal være besøgscenter, skøjtebaner, overnatning, restaurant, tårn og meget mere, som det fremgår af det eneste materiale, der er frigivet om projektet. Projektet vil med andre ord præge det bevaringsværdige område voldsomt og kræve at mange af udfordringerne skal håndteres af bygherre og/eller kommunen, ifald projektet gennemføres.


Derfor vil Foreningen arbejde for, at projektet og kommunen bliver forpligtet til at undersøge alle konsekvenser, så de er klare for enhver og så de kan håndteres inden projektets påbegyndelse.
Vi vil kræve, at projektet bliver kortlagt grundigt, da det vil få stor indflydelse på Rørvig by og omegn og ikke mindst for naboerne i et stort område. Det handler især om miljø, trafik, nabogener, dyreliv, adgangsforhold, størrelse og generel økonomisk effekt for Rørvig.

Foreningen er i gang med en dialog proces med interessenter og den proces fortsætter vi med. Vi taler med politikere, erhvervsliv, borgere, landliggere og forvaltning. Selvfølgelig også med bygherre og samarbejdspartnere. De vil alle blive udfordret på, hvordan de vil sikre at et eventuelt besluttet projekt overholder lovgivning, planlægning og minimerer de konsekvenser, der lige nu tegner sig, som effekter af det oplæg Rørvig Kro og Geopark Odsherred har fået lavet.

Vi vil have det lange lys på.
Vi er en bevaringsforening, men vi er ikke imod at Rørvig udvikler sig.
Tværtimod, er udvikling og vækst et vilkår for en by og det er med til at fremtidssikre grundlaget for borgere, erhvervsliv og civilsamfund.
Alene det seneste år har foreningen accepteret, at et bevaringsværdigt byhus bliver fjernet for at skabe grundlag for en ny og moderne købmandsbutik. Vi har taget initiativ til et samarbejde med byens aktører om udviklingen af en bedre bymidte. Og vi har en åben og nysgerrig holdning til det kommende formidlingscenter Fisk og Fjord på Rørvig Havn.

Vi ønsker, at Rørvig skal udvikles til gavn for de fastboende borgere med de offentlige services som forventes af et velfærdssamfund, men også kommercielt, så byen følger med tiden. Det er ikke et udtryk for foreningens visioner, at ”folk stadig skal køre rundt i hestevogn”. Et udsagn, der måske er sjovt, men ikke sandt.


Vi ønsker også, at Rørvig fremstår som en attraktiv destination for landliggere og turister. Det gør Rørvig allerede i dag. Her er en hyggelig by med flere restauranter, cafeer og en travl havn, der byder alle borgere, turister og godtfolk velkomne fra hele verden. Her er et åbent landskab med ro og tid til fordybelse, som ikke har andre restriktioner, end normal god opførsel.

Foreningen vil gerne udvikle by og land, men vi har det kritiske og konstruktive blik på, når så stort et projekt bliver præsenteret.
Vi bekymrer os med rette for om trafikken og andre gener kan håndteres. Er det i virkeligheden et tilbageskridt for en bæredygtig udvikling og er projektet på langt sigt godt for Rørvig?
Den diskussion skal der være tid til og de ansvarlige for byggeri og proces bør tage deres ansvar alvorligt og sikre en åben dialog, så problemstillinger i projektet bliver gennemsigtige og eventuelt løst.

Foreningen er gået ind i processen og har taget initiativ til dialog og drøftelser. Det vil vi blive ved med.
Vores endelige holdning vil være afhængig af denne dialog og de undersøgelser og det ansvar bygherre og kommune påtager sig eller ikke påtager sig.

Bestyrelsen/ Lene Hjorth

Rørvig By og Lands udmelding vedr. ¨Projektet ved Danmarks midtpunkt¨

Rørvig By og Lands bestyrelse har haft møde den 28. april om
 ¨Projektet ved Danmarks midtpunkt¨. 

På baggrund af de mange henvendelser vi har modtaget, valgte vi at invitere eksterne deltagere med for at få projektet belyst fra flere vinkler og interesser og dermed være et mødested, hvor de fornuftige drøftelser kan ske.

Vi tager projektet meget seriøst og vil søge at sikre at alle konsekvenser bliver kortlagt grundigt, da det vil få stor indflydelse på Rørvig by og omegn og ikke mindst for naboerne i et stort område. Især naturen og kulturlandskabet vil blive påvirket kraftigt.

Foreningen vil arbejde for, at Projektet og kommunen bliver forpligtet til at undersøge alle konsekvenser, så de er klare for enhver og så de kan håndteres inden projektets påbegyndelse. Det handler om miljø, trafik, nabogener, dyreliv, adgangsforhold, størrelse og generel økonomisk effekt for Rørvig.

Kommunikation om projektet skal også udbredes, da det er meget tilfældigt, hvordan fastboere og landliggere er blevet orienteret.

Rørvig By og Land er oprigtigt bekymret for at et stykke natur og kulturlandskab, der ligger som en rolig, smuk og kulturhistorisk perle udenfor det i sommertiden travle Rørvig, vil blive ødelagt til fordel for etablering af et trækplaster for turisme, der ikke er plads til eller yderligere behov for.

Vi går derfor i gang med en systematisk proces for at kortlægge de vigtigste konsekvenser, som dette projekt vil medføre. 

Vi ved, vi har travlt og inviterer alle medlemmer og andre interessenter til at deltage, og kommunikerer om dette på vores hjemmeside, Facebook og i pressen i øvrigt.

Bestyrelsen ved Lene Hjorth

Projekt Danmarks Midtpunkt

Lokale kræfter i Rørvig (Tanja og Lars Nielsen / ejere af Rørvig Kro) har ved et informationsmøde d. 4. april 2024 præsenteret et oplæg til et nyt byggeprojekt med arbejdstitlen ”Projekt Danmarks Midtpunkt”.

Det har afstedkommet mange henvendelser til os i Bevaringsforeningen Rørvig By og Lands bestyrelse, og ligeledes kommentarer på de sociale medier.

Da vores forening bl.a. har til formål at søge indflydelse på relevante temaer i lokalområdet, indenfor såvel privat som offentlig planlægning, vil vi også afsøge vores rolle og mulige påvirkning i denne sag.

Bestyrelsen behandler emnet på det kommende bestyrelsesmøde d. 28. april, hvor relevante interessegrupper også er inviteret til at deltage.

Vi indsamler fortsat reaktioner fra fastboere og landliggere, og orienterer os ved hjælp af aktindsigt, og andet information, således at så mange af projektets konsekvenser som muligt bliver behørigt undersøgt.

Når der er nyt fra vores side, vil vi informere på vores hjemmeside og på Facebook.

Med venlig hilsen

RVBLs bestyrelse

Aktindsigt

Planklagenævnet afgør klage over byggeri Skansehagevej 28

ørvig By og Land klagede den 7. marts 2023 over byggeriet på Skansehagevej 28 og har nu fået en afgørelse.

Klagen var begrundet i, at byggeriet er på 208 kvm og dermed over den grænse, hvor kommuneplanen tilsiger, at der skal laves en lokalplan. RVBL har længe kæmpet for, at grænser for sommerhuses størrelse, minimumstørrelser for sommerhusgrunde samt grænser for byggeprocent skal tilsikres overholdt, som de er beskrevet i Odsherred Kommuneplan.

RVBL har skrevet debatindlæg i lokalavisen, afholdt møder med kommunen, inviteret til debat med politikere samt deltaget i høringer – alt sammen for at lægge et pres på kommunen, der skulle sikre, at politikerne tager deres egen kommuneplan alvorligt.

Det medførte, at kommunen lavede et Kommunplantillæg, der blev vedtaget i byrådet september 2023, hvor kommunen forventer, at tillægget kan løfte kommuneplanen til at have samme retsvirkning som en lokalplan vil have. Det tror RVBL ikke på at det vil have, hvilket klart fremgik af vores høringssvar med henvisning til forskningsartikler fra Aalborg Universitet.

Nu er der så kommet en afgørelse – godt nok ikke på baggrund af Kommuneplantillæg, da det ikke var gældende på tidspunktet for kommunens byggetillladese – hvor Planklagenævnet afviser klagen.

I deres begrundelse skriver de blandt andet:

” Bestemmelser i en kommuneplan er – i modsætning til bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt – ikke umiddelbart bindende over for borgere/bygherrer.”

Det er jo i fuld overensstemmelse med vores indsigelse imod effekten af Kommuneplantillæg 14 i høringsperioden; at kommuneplanen kun er vejledende. Læg mærke til, at afgørelsen ikke retter sig imod den specifikke kommuneplan i Odsherred, men til kommuneplaner generelt med den ubestemte form: ”Bestemmelser i en kommuneplan … (min understregning).

Der er kun én vej; en generel temalokalplan, hvor de ønskede grænser fastsættes for hele kommunens sommerhusområde. Vi erkender, at det vil være et kæmpe og omkostningsfyldt arbejde at lave detaljerede lokalplaner for alle sommerhus områder; derfor en temalokalplan

Kære kommune; bare se at komme i gang!

Med venlig hilsen

Anders Klüver Rasmussen

Forperson for Udvalg vedrørende Bevaring og lokalplan

Link til afgørelsen

Vandring i sandflugtsplantagen

Naturstyrelsen inviterer endnu en gang til skovvandringer.  Denne gang i forbindelse med at Vrangeskov og Sandflugtsplantagen skal overgå til urørte skove. På disse ture vil vi fortælle om, hvad overgangen til urørt skov kunne komme til at betyde for området og dets brugere. Turene giver også anledning til, at vi sammen kan få en god snak om både de lokale natur- og friluftsinteresser.

Turene afholdes: 

Vrange skov: lørdag den 20.1.2024 kl. 10.00 – 12.00. Mødested: p-plads ved Det gamle Traktørsted, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted.

Sandflugtsplantagen: lørdag den 10.2.2024 Kl 10.00 – 12.00. Mødested: P-pladsen ved Telegrafvej, 4581 Rørvig.

Jeg håber, at de af jeres medlemmer, der har lokal interesse i disse områder, har lyst og mulighed for at deltage i vores ture.

Rørvig Møllelaug indbyder til oprydnings dag på byggepladsen

Vi mødes den 28. oktober kl. 10

Følgende ting vil der være brug for, tag det med som du/I har mulighed for.

 • Handsker
 • Spande til affald
 • Løvrive
 • Busk rydder
 • Trillbør (vi har selv en med)
 • Andet haveværktøj
 • Trailer

Opgaven består i at sortere det der i dag befinder sig på arealet i:

 • Materialer der skal bruges omkring Møllen
 • Materialer der skal sælges
 • Materialer der skal til køres til genbrugspladsen

Vores skurvogn vil være åben, der vil være kaffe og kage.

Det hele bliver aflyst hvis det regner.

Med venlig hilsen

Arne Jørgensen formand for Mølleudvalget.

Telefon 33584262

Møde om vejlaug, dræn og affaldssortering.

Rørvig By og Land inviterer til møde om vejlaug, dræn og affaldssortering.

Tid: lørdag den 2. september kl. 14.00 til 16.00

Sted: Rørvig sejlklub. Se tilmelding nederst.

Et voldsomt skybrud er på vej ind over dit hus, og du har glemt at lukke vinduet.
Kender du din nabo godt nok til at du søger hjælp?
Du har sikkert selv oplevet det eller også har du hørt om andres glæder eller problemer med
naboen.
Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
For I står langt stærkere, og samtidig er det med til at skabe tryghed og kan opbygge nødvendige foranstaltninger, når uheldet er ude.
Temaer et vejlaug kan beskæftige sig med kan fx være: fælles håndtering af veje og oversvømmelser.
Hvilke forpligtelser har man i forhold til grøftenetværk og vedligeholdelse af bredejernes dræn?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Men hvordan opbygger man et vejlaug? Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Der vil være oplæg fra Odsherred kommune og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Program
14.00 – Velkommen, v/ forperson Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.15 – Vejlaug i Rørvig, v/ bestyrelsesmedlem, Anders Klüver Rasmussen
14.45 – Affaldssortering v/ Nichlas van Weezel, Afd. leder for Affald og miljø, Odsherred Kommune
15.15 – Drænlaug, ved bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land, Jon Sundbo
15.45 – Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplæggene.

Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte.

Bedste hilsner Lene Hjorth.

Bøvl eller hyggesnak over nabohækken

Rørvig By og Land inviterer til møde om vejlaug, dræn og affaldssortering. 

Tid: lørdag den 2. september kl. 14.00 til 16.00

Sted: Rørvig sejlklub

Arrangementet er primært for medlemmer af Rørvig By og Land. Se tilmelding nederst

Du har sikkert selv oplevet eller også har du hørt om andres problemer med naboen. Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
Men hvordan fungerer det? Hvordan danner man et? Og hvad kan det ikke bruges til?
Og hvad med grøftenetværk til vedligeholdelse af bredejernes dræn og grøfter?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Du vil kunne høre oplæg fra Odsherred kommune og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Program
14.00 – Velkommen, v/ forperson Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.15 – Vejlaug i Rørvig, v/ bestyrelsesmedlem, Anders Klüver
Rasmussen
14.45 – Affaldssortering v/ Nichlas van Weezel, Afd. leder for Affald og
miljø, Odsherred Kommune
15.15 – Drænlaug, ved bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land,
Jon Sundbo
15.45 – Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter
oplæggene.  

Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, senest den 26.august, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte.        

Høring om Kommuneplantillæg

Rørvig By og Land har kæmpet for, at kommunen i deres administrative sagsbehandling skal sikre at deres egen Kommuneplan 2021-33 overholdes. I den står der, at kommunen ikke vil have sommerhuse større end 200 kvm, sommerhusgrunde mindre end 2000 kvm samt en maksimal byggeprocent på 15.

To gange har RVBL indklaget kommunen for Planklagenævnet for at træffe beslutninger, der går imod kommuneplanen. Kommunen søger nu at råde bod på problemet ved at udarbejde et kommuneplantillæg, der skulle skærpe kravene og give kommunen retsgrundlag for at fastholde kommuneplanen.

RVBL hilser initiativet velkommen, men tvivler på, at et kommuneplantillæg er tilstrækkeligt. Foreningen har derfor indgivet et svar på høringen, der blev lukket den 27. juli.

Link til høringssvar

Link til tidligere høringssvar

Anders Klüver Rasmussen

Forperson for Udvalget for Bevaring og Lokalplaner

Nabohøring om Købmandsbutikken er gennemført.

Rørvig By og Land har været aktiv omkring Købmandsbutikken i Smedestræde 9. Der har været afholdt møde med kommunen i juni måned, hvor tegningerne til den nye købmandsbutik blev udleveret til foreningen. Vi har ligeledes afgivet høringssvar på Østergade 4, der er blevet købt af Dagrofa og søges nedrevet for at give plads til en større købmandsbutik. I samme svar forholdt vi os til en ansøgning fra bygherre om dispensation fra lokalplanen på 9 områder. Dette svar er tidligere omtalt på denne side og ligger på vores hjemmeside.

Kommunens Byggesagsafdeling udsendte i juni en nabohøring omkring købmandsbutikken. Kommunen har her valgt at begrænse høringsparterne til naboerne selvom Planloven lægger op til at inddrage en bredere interessentkreds.

Rørvig By og Land blev gjort opmærksom på høringen af venlige naboer til købmandsbutikken. Vi benyttede lejligheden til at svare.

Vi giver udtryk for, at kommunen burde have inddraget byen meget mere end tilfældet er ved at have inviteret til en bredere høringskreds. Købmandsbutikken er vital for byen og mange fastliggere og landliggere er meget interesseret i den videre udvikling.

Rørvig By og Land undrer sig også over, at kun 3 udaf 9 dispensationsansøgninger kommer til høring blandt naboerne. Det kan være fordi kommunen allerede har taget stilling til de 9 øvrige. Det ved vi ikke.

Det er muligt at læse høringssvaret på vores hjemmeside.

Link:

Bøvl eller hyggesnak over nabohækken.


Rørvig By og Land afholder et temamøde
om vej- og drænlaug.

2. september 2023 kl. 14.00 – 16.00 i Rørvig sejlklub.

Du har sikkert selv oplevet eller også har du hørt om andres problemer med naboen.
Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
Men hvordan fungerer det?
Hvordan danner man et?
Hvad kan det ikke bruges til?
Hvad med grøftenetværk til vedligeholdelse af bredejernes dræn og grøfter?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Du vil kunne høre oplæg fra borgere, politikere og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Detaljeret plan og mulighed for tilmelding kommer på hjemmesiden først i august.

Informationen her er udelukkende for at du kan sætte X i kalenderen.

Forperson
Lene Hjorth

Rørvig By og Land indkalder til ekstra ordinær generalforsamling den 9. juli 2023 kl. 16 , Drosselvej 7, 4581 Rørvig.

På den ordinære generalforsamling i Rørvig By og Land den 9. juni 2023 fremlagde bestyrelsen et forslag til nye vedtægter for vores forening. Forslaget blev begrundet på generalforsamlingen og er i alt væsentlighed, at de gældende vedtægter er alt for bureaukratiske, tunge at arbejde med samt en sammenblanding af vedtægter og forretningsorden, der låser en bestyrelse alt for meget i en foranderlig verden. På generalforsamlingen kom der flere meget relevante kommentarer og forslag fra medlemmerne, som næsten alle er indarbejdet i det nye forslag til vedtægter. Tak for de inputs og den diskussion.

Da der ikke var nok tilstede til at vedtage de nye vedtægter – det ville kræve, at der var 285 medlemmer tilstede og det kunne vi dog ikke mønstre – skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. Denne indkaldes hermed.

Den formelle indkaldelse og forslaget til nye vedtægter ligger på vores hjemmeside: 

Link til indkaldelse
Link til bilag

Husk generalforsamling.

Generalforsamling fredag d.9.6.23 kl. 18

Sognegården, Søndervangsvej 45, Rørvig

Kom i god tid, da der vil være parkeringsproblemer, da Friskolen også har et arrangement.

Vi anbefaler at bruge alternativ befordring (cykel).

Foreningen etablerer ekstra parkering på marken ved Møllen, hvorfra man kan gå til Sognegården. Dårligt gående kan sættes af ved Sognegården.

På gensyn

Bestyrelsen

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Bevaringsforeningen Rørvig By og Land Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig. FREDAG DEN 9. JUNI KLOKKEN 18.00

Generalforsamlingen starter kl. 18.00 med oplæg og debat om kommuneplanlægning og lokalplanlægning i Odsherred Kommune med fokus på Rørvig. Oplægsholdere vil være Anders Klüver Rasmussen fra Rørvig By og Land,medlem af Byrådet Thomas Nicolaisen (RV) og byplanlægger Ella Cadee fra Odsherred Kommune.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for året siden sidste ordinære generalforsamling aflægges til godkendelse
 3. Foreningens faste udvalg orienterer hver om arbejdet i det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 5. Forelæggelse af budget, og oplysning om det aktuelle medlemstal
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af udsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 12. Eventuelt
  Alle bilag til Generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 9 udsendes til medlemmerne pr. e-mail, hvis foreningen har gyldige e-mailadresser. Medlemmer kan sende e-mailadresser til foreningens e-mail rvbl@outlook.com.
  FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSE
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt via e-mail (lene@lenehjorth.dk) være fungerende
  formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse – altså 17. maj grundet helligdag. Forslag offentliggøres herefter af bestyrelsen, bilagt eventuelle kommentarer, senest 8 dage før generalforsamlingen via e-mail til
  medlemmerne. Forslag offentliggøres også på hjemmesiden med samme frist.

Naturpleje og kulturlandskab i Rørvig – Nakke

Vores syn på naturen har ændret sig markant blandt andet på grund af klimaforandringer og tab af
biologisk mangfoldighed. Vi skal passe på naturen og vores kultur og det kan vi gøre ved at
involvere os i udviklingen. Men hvordan står det egentlig til i vores område?
Kom og hør Skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen og direktør Morten Egeskov fra
Geopark Odsherred fortælle om hvordan Rørvigs natur er vævet ind i kulturhistorien og hvordan
kulturen har sat sine spor i naturen i fortiden, i nutiden og vil gøre det i fremtiden.

Rørvig By og Land inviterer til møde

Søndag den 7. maj kl. 14.00 til 16.00
Rørvigcenteret, Nørrevangsvej 49, Rørvig.

Alle er velkomne
Hvilke landskabstyper og hvilken forvaltningsplan præger området?
Hvad med biodiversitet og invasive arter?
Kom på opdagelse i kulturhistorien og hør om sommerhusenes betydning for Odsherred og
kulturmiljøet i Rørvig.
Hvilke planer er der for fremtiden?
Hvad med turismen og hvilken betydning får den for områdets udvikling?


Program
14.00 Velkommen, v/ formand Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.10 Bevarelse og udvikling af Rørvig/Nakke natur, v/ Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen
15.10 Sommerhuse og kulturmiljø i Rørvig/Nakke, v/ Direktør Morten Egeskov, Geopark Odsherred.

Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplæggene.
Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte