MØLLEUDVALGETS BESIGTIGELSE AF INDKØBTE EGESPÅN I KURLAND

Foreningen har kontrakt om tildannelse, imprægnering, overfladebehandling og levering af mere end 16.000 egespån med firmaet Kurland Shingles, der har sin virksomhed i det sydlige Letland i det gamle danske Kurland (se den tidligere notits med kort). Det indgår i aftalen, at spånene skal kvalitetskontrolleres af foreningen, når alle spån er fremstillet og inden de afsendes til Rørvig (og inden kontraktens ratebetaling 2, der bringer ácontobetalingen op på 75% af kontraktsummen foretages).

Med dette formål aflagde medlemmer af Mølleudvalget besøg på værkstedet i Prieskule den 8. juli 2021.

Virksomhedens ejer, Martin Cerins, ved de knuder, der flækkes til spån

Firmaet havde på forhånd oplyst, at de fleste spån i leverancen er færdige og tørres i fri luft. Imidlertid meddelte man også, at Coronapandemien i Letland har medført, at produktionen ikke har kunnet gennemføres helt som planlagt. Der resterer derfor endnu flækning til et par tusinde spån. (Firmaet kan ikke fakturere spånene før alle spån er fremstillet og til stede på værkstedet. En eventuel ny besigtigelse kan overvejes).

Mølleudvalgsmedlemmerne havde lejlighed til at besigtige fremstillingsprocessen, der med undtagelse af flækningen er grøn. Der blev besigtiget 12-13.000 spån (De er besværlige at tælle, før de er pakket) i forskellige stadier: – til møllen fældede egestammer på specialsav – egekævler under tørring – flækket eg – størrelsesskårne spån – frasorterede spån – afrundede spån – smigskårne spån – dyppede spån – spån stryges med tar (finsk trætjære) – spån lufttørres – spån bundtes og pakkes – spån på tørlager før afskibning.

Der drøftes den mest holdbare monteringsmåde (Til højre Rita Cerins, medhjælpende hustru)

Mølleudvalget havde lejlighed til at drøfte den monteringsmetode på møllen, som hidtil har været planlagt, herunder hvorledes den i 1999 fejlmonterede og allerede overraskende defekte spåntækning på møllehatten kan udbedres uden en betydelig uforudset omkostning.

Martin Cerins, der har et årti’s erfaring med fremstilling og spånmontering i USA (Upstate New York, før han grundlagde Kurland Shingles) delagtiggjorde Mølleudvalget i  sine erfaringer og gav en faglig rådgivning, som Mølleudvalget nu forventer at følge.

Møllens egespån til lufttørring før imprægnering

Besigtigelsesbesøget forløb særdeles positivt og var uhyre givende – Mølleudvalgsmedlemmerne blev meget vel oplyste!

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

(Besigtigelsesrejsen var doneret af deltagerne. Der er ingen udgift for foreningen.)

RVBL-BLADET ER PÅ VEJ I POSTEN MED INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Formidlingsudvalget er færdig med trykningen af blad nummer 1 / 2021 og bladet er på vej i posten til medlemmerne.

Bemærk at dette blad indeholder vedtægtsmæssig indkaldelse til den ordinære generalforsamling fredag den 6. august 2021, klokken 19.30, i Sognegaarden.

Læg også mærke til at der, med forbehold, også indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 27. august 2021.

Med bladet følger bestyrelsens forslag til foreningens moderniserede vedtægt, der nu efter 2 års udvalgsarbejde bliver forelagt generalforsamlingen. Vedtægtsforslaget er indlagt som bladets midterste sider, hæftet særskilt og de kan udtages uden at ødelægge bladet.

Nedenfor bringes en pdf, der indeholder en sammenligning – paragraf for paragraf – mellem den gamle vedtægt fra fusionen i 2012, og vedtægtsforslaget. Den kan åbnes eller downloades.

Otto Graham, Formidlingsudvalgets formand

GEOPARK ODSHERRED DONERER MIDLER TIL RØRVIG BY- OG HAVNEUDVALG

Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred har den 1. juli besluttet at donere kr. 5.000,-. til udvalgets arbejde med en modernisering af folder om Rørvig By.

Rørvig by rummer godt 60 bevaringsværdige huse, og udgør en betydende del af det samlede attraktive indtryk af Rørvig By.

Foreningen ønsker at udarbejde en folder, der i let tilgængelige termer beskriver Rørvigs historie, har en vejviser rundt i byen med udpegning af de bevaringsværdige huse, samt beskriver hvorledes man hver især kan bidrage til at holde Rørvig intakt, såvel for gæster som for fastboende.

f/ Erik Pedersen, formand for Rørvig By- og Havneudvalg

Kim Vestergaard

GEOPARK ARRANGEMENTET PÅ MØLLEN 3. JULI 2021

Møllelauget afholdt igen i år et arrangement i Geoparkfestival-regi. Gæsterne skal til dette købe en billet til et beskedent beløb – til gengæld får de en detaljeret gennemgang af den adskilte mølle og de får serveret kaffe eller the, samt hjemmebagte kager.

I år kom der en del flere end de, der forud havde købt billet (de købte dog billetter på stedet). Gæsterne fik – som på Mølledagen – en helt særegen og enestående oplevelse, da møllen er helt adskilt, så alle delene i mekanikken kan studeres. Ligesom der nu var lejlighed til at se den reetablerede skallegravskælder – dette kommer ikke til at opleves igen i gæsternes levetid!

Vejret var pragtfuldt og vores møllemark stod på dagen i blomst foran den vidunderlige udsigt over Isefjorden.

Dygtige møllelaugsmedlemmer var mødt op og gav også denne dag, individuelt eller i små grupper, en detaljeret fremvisning af møllens adskilte dele, herunder også forklaring om de mange nedbrudte dele, der nu restaureres eller fornys af foreningen. Laugsmesteren blev rost af gæster, for at de her modtog en kort og præcis redegørelse for det, der ikke umiddelbart var forståeligt for dem.

Som opfordret mødte nogle af gæsterne op i flere generationer med deres tegnegrej og tilbragte nogen tid med at skildre møllen i egne skitser.

Der var stillet flot an med kager bagt til lejligheden af møllelaugsmedlemmer, kaffe, sodavand, let fadøl og andre drikkevarer. Der var opstillet en lille bod med foreningens tryksager og møllevinen.

Dagens gæster fik lejlighed til at se møllens nye fundament godt på vej!


Einar Olsen, Mølleudvalgets formand


GEOPARK ODSHERRED DONERER MIDLER TIL RØRVIG MØLLE

Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred har besluttet den 1. juli 2021 at donere 10.000 kr. til foreningens arbejde med møllen.

Fondens direktør noterer i sit brev, hvor donationen meddeles, at der er tale om et relativt lille beløb. Men ”ikke desto mindre ønsker Fonden at bidrage til projektet, og håber, at tilskuddet for eksempel kan gøre det muligt at afvikle et arrangement i, eller at udarbejde noget information om, møllen.”

Det oplyses samtidigt, at ”i vurderingen af fonds-ansøgningerne har bestyrelsens blandt andet lagt vægt på projekternes sammenhæng med Geoparkens temaer og sandsynligheden for, at projekterne kan gennemføres med de tildelte beløb.”

Mølleudvalget er taknemmelig for gaven, som falder fint i tråd med, at Mølleudvalget har indledt overvejelse om ,hvorledes og hvor formidlingen af møllens kultur og teknik kan finde sted, når møllen er restaureret og forventeligt kommer til at køre senest ved den nationale Mølledag i 2024.

Møllelauget har allerede et fint samvirke med GeoPark organisationen – og der har allerede fra foråret været samtaler om skoletjeneste og andre formidlingstiltag.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLEFUNDAMENTET ER GODT PÅ VEJ

Arbejdet med den nederste del af møllefundamentet er godt på vej. Det dybe og brede randfundament er udstøbt og fundamentvæggen, der skal stå bag det snart genopførte oprindelige kampestensfundament er under opstilling.

Ingen nye fundamentdele vil blive synlige efter restaureringen, idet alt ligger i jorden, dels under det synlige kampestensfundament, dels under brodækkets bræddegulv.

Restaureringen udføres således, at der over brodækket kun vil findes udbedret originalt materiale. Dog bliver spån, vinger og mølleaksel nødvendigvis udført af nye materialer.

Skallekværnskælderens kampestensvægge føres som hidtil op til undersiden af den oprettede og oprindelige skallekværnskarm. Der bliver nu udført et usynligt dræn i kælderen, således at der ikke mere – som i 2004 – kan stå vand i kælderen. (Publikum har ikke adgang til denne kælder).

Foreningen har nu indkøbt 30 år lagret egetømmer til skallekværnen og møllekorpussets fodrem. Tildannelsen af dette begynder når murerentreprenøren er færdig med fundamentet.

Mølleudvalget har fundet rester af stjernen. Der er så meget bevaret materiale, at den vil kunne gendannes helt.

Møllelauget er med i GeoPark Odsherred. I GeoPark Festivaldagene er Rørvig Mølle et besøg værd. Her kan den adskilte mølle ses lørdag den 3. juli 2021, klokken 11.00 til 17.00.

Køb billetter på billetexpressen.dk (Søg ’Møllen i Landskabet’).

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLEDAGEN, 20. JULI 2021

Møllelauget afholdt traditionen tro igen i år den nationale Mølledag, der hvert år finder sted den tredje søndag i juni måned. (Møllen planlægges genindviet ved mølledagen i 2024!).

I år kom der cirka 70 gæster. De fik en helt særegen og enestående oplevelse, da møllen er flyttet ned på marken og helt skilt ad, så alle delene kan nærstuderes – dette kommer næppe til at ske igen i gæsternes levetid!

En hel stribe møllelaugsmedlemmer var mødt op og gav gæsterne individuelt eller i små grupper en detaljeret fremvisning af møllens adskilte dele, herunder også forklaring om de mange nedbrudte dele, der nu restaureres eller fornys af foreningen.

Der var stillet flot an med kager bagt til lejligheden af møllelaugsmedlemmer, kaffe, sodavand, let fadøl og andre drikkevarer.

Det var dejligt at se familier, der mødte op i flere generationer. Der var gode spørgsmål også fra de yngste gæster. Vejret var fantastisk – varmt, med en enkel traditionel dansk sommerbyge.

Møllebyggepladsen vises frem igen den 3. juli 2021, klokken 11.00 til 17.00, i et arrangement sammen med GeoParkfestivalen. (Køb billetter på billetexpressen.dk/GeoParkfestivalen.)

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

RVBL-BLADET UDKOMMER EFTER 15. JULI 2021

Formidlingsudvalget er færdig med redigeringen af blad nummer 1 / 2021 og det er nu sendt til grafiker og trykkeri. Det kuverteres og planlægges afleveret 5. juli 2021 til PostNord’s postomdeling, der så ventes at finde sted omkring 15. juli 2021.

Dette blad indeholder blandt andet indkaldelse til den ordinære generalforsamling 6. august 2021, oplysninger om møllerestaureringen og en artikel om Rørvigmaleren Johannes Britze. Med bladet følger indlagt dels det forslag til moderniseret vedtægt, som bestyrelsen forelægger generalforsamlingen, dels foreningens nye folder ”…i kunstnernes fodspor…”. Som noget nyt pakkes bladet herefter i en pose af genbrugspapir, i stedet for den hidtidige plastpose. (Vi er jo en Bevaringsforening).

Glæd jer til det nye blad!

Otto Graham, Formidlingsudvalgets formand

MØLLERESTAURERINGENS FINANSIERING ER PÅ PLADS

Billedet dokumenterer det påtrængende behov for restaurering af møllen

Møllens egentlige restaurering har et budget på 6,2 millioner kr. I dette tal er det forudsat, at Møllelauget udfører rydning og andre enkle arbejder til en værdi af cirka 400.000 kr. og foreningen anvender en betydelig del af sin kapital.

Restaureringen kan ikke stå alene, derfor arbejder Mølleudvalget allerede nu, før restaureringen er færdig, med en fase II, hvor formidlingen af møllens historie og funktion forberedes.

Mølleudvalget har idé om etablering af en beskeden skolestue til skolebesøg, et handicaptoilet og en besøgsmark med 10 eksempler på danske kornsorter, der kan have været malet i møllen. Besøgsmarken forventes at kunne etableres og drives i samvirke med foreningens Landudvalg og GeoPark Odsherred med Rørvig Møllelaug som drivende partner. Der forudsættes hovedsageligt fondsfinansiering. Tidshorisonten er 2023-24. Budget forefindes endnu ikke.

Med den meget store gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er finansieringen af møllens restaurering på plads. Den består nu af følgende donationer og forventet pengestrøm (Den betydelige økonomiske værdi af Laugets arbejde er ikke vist her):

Foreningen får venlig hjælp til mellemfinansiering fra Sparekassen Sjælland-Fyn, således regninger kan betales i perioden, før fondene efter mølleudvalgets reviderede regnskabsaflæggelse udbetaler gavebeløbene.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND DONERER TIL MØLLEN

Entreprenør Marius Pedersens Fond har den 1. juni 2021 doneret 50.000 kr. til restaureringen af Rørvig Mølle.

Foreningen er taknemmelig for den fine gave og Mølleudvalget vil, sammen med sine samarbejdspartnere, sørge for, at fonden og stifterens familie bliver stolte over det resultat, der muliggøres ved hjælp af den smukke gave.

Indsamlingen af økonomiske midler er nu så langt, at Mølleudvalget begynder at planlægge tiden før møllens genindvielse i 2024. Det gælder især de idéer, udvalget har vedrørende formidling af møllens historie og teknik, for eksempel gennem skolebesøg og åbning af møllen for gæstebesøg. Også formidling af viden om de gamle danske kornsorter, der blev malet i møllen, bliver eksempelvist et vigtigt emne.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

Marius Pedersen var en interessant person. Læs om ham på:

https://www.paperturn-view.com › marius-pedersen-a-s

MØLLEDAG 2021: Den 20. JUNI 2021, 11.00 – 15.00

Mølleudvalget og Møllelauget holder traditionen tro den årlige nationale Mølledag søndag den 20. juni, klokken 11.00 til 15.00. Der holdes åbent ved møllen for alle medlemmer af Laug og forening samt for alle borgere og andre gæster. Der skal ikke løses billet.

Møllen er under restaurering, men der er adgang til byggepladsen og til at bese de adskilte mølledele ganske tæt på*. Der vil gå mange år, om nogensinde, før møllen kan ses på samme måde!

Lauget og Restaureringsgruppens folk vil være til stede hele dagen og vil i små grupper fortælle om møllens historie og den pågående restaurering.

Lauget åbner ”Møllebaren” og sælger drikkevarer, vin, øl og vand, kaffe og kager.

Der vil være mulighed for at købe eksemplarer af RVBL’s bøger, Fischers mølleradering, postkort etc.

Kom til denne usædvanlige mølledag – slå jer ned på marken og hyg jer, der bliver dejligt vejr! Der vil komme mange interessante gæster, snakken vil gå og det bliver lærerigt!

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

*Færdsel på byggepladsen foregår på eget ansvar.

PROJEKTREVISION: UDBEDRING af Møllems Skallegrav.

Ved de indledende arbejder på fundamentet og udbedring af skallegraven er det blevet klart, at gravens vægge, der er jordsatte kampesten og kværndækkets bjælkelag, der bærer den 2 tons tunge skallekværn, er så nedbrudt og ustabil, at det ikke vil være forsvarligt at lade mureren arbejde nede i kældergraven.

Mølleudvalget traf derfor den nødvendige beslutning at løfte skallekværnen op, så graven kan restaureres til tilstanden, som var ved etableringen i 1842. Skallekværnens formentligt originale egekarm og kværnbærende dæk kan herefter enklere udbedres stående på terrænet.

Tilstanden af det kværnbærende dæk er så ringe, at det er nødvendigt at udføre et nyt dæk, som kopi af det gamle. Kværnens egekarm, der har overkant i gulvhøjde, kan restaureres uden at tilføje nye materialer.

Hele skallekværnsanlægget bliver løftet ned på plads, inden møllekorpus løftes tilbage på fundamentet.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

A.P. MØLLER FONDEN DONERER TIL MØLLENS RESTAURERING

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har den 31. maj 2021 doneret 2.774.000 kr. til restaurering af Rørvig Mølle.

Der er tale om en meget betydelig donation, hvis størrelse medfører, at restaureringen af møllen nu kan iværksættes og gennemføres. Det er en stor dag for foreningen og især for Mølleudvalget. Foreningen er meget taknemmelig og Mølleudvalget vil, sammen med sine samarbejdspartnere, sørge for, at fonden og stifterfamilien bliver stolte over det resultat, der nu muliggøres ved hjælp af den store gave.

Indsamlingen af økonomiske midler til møllens restaurering er nu så langt, at fondsgaverne, sammen med foreningens hele likvide formue, nu er nået den budgetterede størrelse.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLEN ER NU AFLØFTET OG STILLET TIL SIDE PÅ MARKEN

Den 5. og 6. maj 2021 blev møllen løftet af fundamentet og afstillet på marken ved siden af.

Afløftningen blev udført lidt tidligere, end det var planlagt. Dette skyldes, at naboerne igen gjorde opmærksom på, at dele fra spånklædning og vinger i blæsevejr lander på deres ejendom, så man derfor ikke risikerer at være i haven, når vejret er friskt.

Møllen er afløftet, som tidligere noteret, for at kunne udføre et nyt fundament til fast grund, der først findes i næsten 2 meters dybde. Nu står møllehat og korpus hver for sig på møllemarken og fundamentet vil blive udført i henhold til den oprindelige arbejdsplan.

Hele operationen er filmet til Møllefilmen.

Einar Olsen, Formand Mølleudvalget
<!

Linoleumssnit af Rørvigmaleren Johannes Britze (set fra Strædet)

MØLLEUDVALGET AFLØFTER

MØLLEN 5. OG 6. MAJ 2021

Onsdag den 5. maj og torsdag den 6. maj 2021 kommer et lokalt kranfirma og løfter møllen af fundamentet for at afstille den på marken ved siden af.

Operationen vil kunne opleves af foreningens medlemmer og andre, men kun udenfor byggepladshegnet.

Møllen afløftes for at kunne udføre et nyt fundament i stedet for det, der er sunket 20 centimeter i den ene side.

Forinden har Møllelauget blandt andet adskilt de tungeste dele i møllen, så afløftningen bliver delt i en række mindre løft. Blandt andet har Lauget med håndkraft adskilt de store kværne på kværnloftet, så de meget tunge kværnsten kan løftes ud af møllen separat og før korpus løftes.

Hele operationen vil blive filmet til Møllefilmen.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLELAUGET STARTER SALGET AF ÅRETS MØLLEVIN

Møllelauget starter salget af møllevinen på Kristi Himmelfartsdag, den 13. maj 2021, hos købmand KURT i Spar Rørvig. Vinen koster 90 kroner flasken, hvorfra hele overskuddet går til møllens restaurering.

Der er tale om rødvin fra Italien, regionen Piemonte/Monferrat, ”Piemonte D.O.C. Albarossa” (14%) og oplaget er begrænset til 600 flasker i år.

I dagene 13-16. maj 2021 sælges vinen i hele kasser med 6 flasker for en samlet pris af 480,00 kr., rabatten er derved 60 kr.

Fra 16. maj til 1. juli 2021 er der et helt særligt eksklusivt tilbud: Køb og betal minimum 3 kasser og vinen vil blive udbragt personligt af et mølleudvalgsmedlem til købers bopæl i Rørvigområdet!

Når Lauget har aktivitet ved møllen – flaget er sat – kan der også købes vin ved møllen, fortrinsvis hele kasser!

Møllevinen er beskrevet således:

Albarossa er en dybt innovativ vin, der er resultatet af bestøvning af to oprindelige druer, der hører til den piemontesiske vinfremstillingstradition: den elegante Nebbiolo og den historiske Barbera.

I 1938 skabte professor Dalmasso, en italiensk agronom ved universitetet i Torino, en række sorter inklusive denne Albarossa med det formål at kombinere Barberas friskhed og høje syre med aldringspotentialet og den ubestridte “Finesse” af Nebbiolodruen. Det er en sjælden vin, vi nu skal drikke.

Der tillades kun en begrænset og kvalitativt orienteret produktion af denne elegante vin, der bedst udtrykker territorialitetskonceptet. I øjeblikket dækker denne drue et eksklusivt vingårdsområde på kun et par hundrede hektar.

Vinen findes ikke til normalt salg i Danmark. (Prisen er ret høj i udlandet, £18,90 i Britain, €16,51 i Finland).


Einar Olsen, formand mølleudvalget
MØLLEVINGERNE TILSKÆRES FØR TØRRINGSTIDEN

Foreningens cirka 20 meter lange højkvalitets lærkestammer, der skal blive til møllens nye vinger, bliver nu på møllebyggerens værksted i Løve skåret til nær ved den let krumme form, de skal have som over- og undervinge samt ”lasker”. Når de om cirka halvandet år er tørret tilstrækkeligt, kan vingerne få deres endelige og præcise form og de forsynes på værkstedet med ”lasker” og hækværk.

Vingerne tildannes helt færdige og overfladebehandlet på værkstedet og transporteres derefter hele til Rørvig for at blive direkte kranmonterede. Vingerne bliver malet, som de oprindeligt var før Nationalmuseets Molinologiske Laboratoriums ombygning i 1976-77 med nye douglasgran vinger på en fremmed aksel med støbejernshoved.

Vingerne bliver monteret på den nye aksel, som foreningen allerede har. Den har et traditionelt forspændt træhoved som oprindeligt med en lille markering eller årstal på endefladen.

Det lærketræ i stammer, som foreningen købte og fik fældet nær Allerød, lever fuldstændigt op til de høje forventninger, møllebygger og mølleudvalg har haft til kvaliteten. Se for eksempel det nederste foto (plankehøjden vist her er 310 mm., bredden varierer).

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLENS SPÅNKLÆDNING NED-TAGES AF MØLLELAUGET

Møllelauget er i færd med at nedtage spånklædningen på møllen. De eksisterende spån er opsat i 1928-29 i forbindelse med de udbedringsarbejder foreningen lod udføre umiddelbart efter møllen blev erhvervet. Spånene er opsat med (mange) søm, der nu er rustne og ganske vanskelige at få ud af de underliggende brædder.

Arbejdet er udført på den nederste del af møllekorpus. Flere end femten laugsmedlemmer har i hold udført arbejdet over et par uger, og de har også samlet spån og gamle søm sammen og kørt det på genbrugspladsen. Det er en flot indsats, som betyder meget for foreningens økonomi ved restaureringen. Spånene på den øverste del af korpus skal også nedtages, når korpus er flyttet ned på jorden.

Restaureringsbudgettet er cirka 6 mio. kroner, hvoraf møllelauget har påtaget sig at udføre arbejde for en værdi af cirka 400.000 kr. Nedtagning af spån er derved en ikke ubetydelig del af finansieringen. Stor ros til laugsmedlemmerne!

De spån, der nu er nedtaget, er som nævnt opsat i 1929. Den del af tækningen, der dengang blev udført fejlfrit, er fortsat fuldt ud funktionsdygtig. Imidlertid er der skader, hvor der har været spån med tværgående knaster eller hvor spånene er flækket af monteringssømmene. De dengang benyttede egespån er – som de nye, der monteres – maskinskårne, men var desværre for korte. Dette har betydet, at spånoverlaget er for kort og følsomt for de nævnte skader, hvorved tækningen må karakteriseres som uafhjælpelig defekt, udtjent.

Einar Olsen,

Mølleudvalgets formand

NYT FRA BY OG HAVNEUDVALGET

“By og Havneudvalget har skrevet til alle byrådsmedlemmerne i Odsherred Kommune, med en opfordring til at genetablere en økonomisk pulje til bygningsfornyelse. De fleste kommuner i Danmark har en sådan pulje, hvorfra borgere kan søge tilskud til vedligeholdelse af deres fredede eller bevaringsværdige ejendom. Dette kan f.eks. være udskiftning af vinduer eller tag, og der kan ydes op til 30% af den samlede udgift i tilskud. Odsherred Kommune har tidligere haft en sådan pulje og vi håber, at vores ønske kan indgå i de kommende budgetplaner for 2022.” 

formand By og Havne udvalget

Erik Pedersen