Plan/Natur – Rørvig 2012

Rørvigbugten - klik
Rørvig Bugten

Både Rørvig Naturfredningsforening (RNF) og Bevaringsforeningen har været aktive omkring kommunal og statslig planlægning af natur og kulturmiljø og opfølgning af overholdelsen af disse regler – hvilket er helt afgørende i et område som Rørvig, hvor den enkeltes ønsker ofte går på tværs af hensynet til fælles natur og kulturmiljø.

Rørvig 2012
Op til kommunalreformen gik Rørvig Naturfrednings-forening – inspireret af samtaler med tidl. borgmester Henry Jakobsen – i gang med at beskrive Rørvigs og Nakkes natur i et forslag om naturplanlægning, som 27/11 2005 blev afleveret til Odsherred Miljøråd og 17/8 2006 til Sammen-lægningsudvalgets Teknik- og Miljøudvalg.

Da Rørvig Foreningsråd blev stiftet på initiativ af Handels- og Håndværkerforeningen i 2007, kom RNF’s oplæg til at danne basis for Foreningsrådets arbejdsgrundlag, Rørvig 2012, hvor også Bevaringsforeningen kom med en række forslag foranlediget bl.a. af problemer med Rørvigs lokalplan. Rørvig 2012 blev vedtaget enstemmigt af Foreningsrådet og sendt til Byrådet 27/5 2007.

Rørvig 2012, som både indeholdt beskrivelse af naturperler og kulturmiljø og en række forslag til fremtiden, har fungeret som retningsgivende for det arbejde, som derefter gik igang. Rørvig 2012 kan downloades i sin helhed i dette link, eller der kan læses kort om den nedenfor.

Lokalplanen for Rørvig By
Foreningsrådet startede med kommentarer til Kommuneplanen, hvor en del af elementerne kom med. Samtidig fremsatte man på opfordring et forslag til en ny lokalplan for Rørvig by med RNF’s og Bevaringsforeningens forretningsudvalgsmedlemmer som de aktive i processen. Politikerne lyttede og igangsatte et forslag til en ny lokalplan, som var mere vidtrækkende end Foreningsrådets forslag – men dertil indeholdt visse provokerende elementer, herunder et forslag om ophævelse af fredningen af Lodsoldermandsgårdens have. Efter en række forhandlinger og en underskriftsindsamling nåede man frem til et tilfredsstillende kompromis – og afslutningsvis blev der grundlag for at takke politikerne for stor lydhørhed.

Korshage - Klik for større udgave
Strandhede ved Korshage

Rørvig 2020
Rørvig By og Land går nu i gang med et forslag til revision af Rørvig 2012 til et Rørvig 2020, som skal behandles i Foreningsrådet.

Fredninger
Rørvig har mange naturfredninger, fordi fredningsfolk i Rørvig Naturfredningsforening og Danmarks Naturfredningsforening tidligt var aktive og samarbejdede for at hindre skadevirkningerne af det voldsomme sommerhusbyggeri. En oversigt over fredningerne kan ses i dette link.

– o – O – o –

Erfaringerne fra samarbejdet med andre foreninger har overbevist os om, at det er vigtigt, at de lange linjer diskuteres i et meget bredt forum som Rørvig Foreningsråd.

 

Rørvig 2012
Indledning til sammendrag.

Hovedvægten lægges på bevarelsen af de gamle landsby- og fiskermiljøer og bevarelsen af Rørvigs og Nakkes natur, som er af afgørende værdi for lokalsamfundet og for værdien af Rørvigs navn for Odsherred.

Der skal derfor ske opstramninger af lokalplanerne, dispensationerne skal ophøre og anvendelsen af “salami-metoden” skal stoppes. Overskridelser skal kræves ført tilbage til lovligt stade.

Landzone og kyst
Rørvigs særkende er hav- og fjordkysterne, hvor den nordøstlige del af Verdensnaturfonden er fremhævet som en af Danmarks 20 mest værdifulde kyststrækninger. Kystområderne skal bevares og må ikke skæmmes yderligere af byggeri. Også de tilbageværende åbne landområder skal bevares, og det frie udsyn fra vejene mod hav og fjord skal sikres.

Den nødvendige naturpleje skal gennemføres i de fredede områder, og der skal planlægges med henblik på bevarelse af særpræg og stor biodiversitet.

Reglerne for bebyggelse skal følges restriktivt i det åbne land, hvor kun helt nødvendige driftsbygninger bør opføres.

Der skal ligeledes føres en restriktiv politik over for juletræsplantager og lignende afvigelser fra det traditionelle kulturlandskab. Grundejerne bør overtales til at undlade disse driftsformer.

Publikums adgang til naturen skal prioriteres højt. Der skal være et attraktivt og sikkert vej- og stisystem for cykelturisme – med separering af ridestier og gang-/cyklestier.

Sommerhuszone
Sommerhuszonen ønskes ikke udvidet, og nye sommerhusgrunde bør ikke være under 2000 m2.

Der ønskes stramme regler for ejendomme i første række mod kysten og naturområderne, mens der for den øvrige dels vedkommende gælder sædvanlige regler. Det skal anbefales alle at følge NRK’s hidtidige plejevejledning.

Der skal være lokalplaner for alle områder, som tilpasses plejevejledningens retningslinier.

Feriekolonierne ønskes bevaret som feriekolonier eller natur. Anden form for benyttelse må under ingen omstændigheder medføre øget antal etagemeter og Skansehagekoloniens ydre må ikke ændres.

Byzone
Byzonerne skal ikke udvides yderligere. Grænsen mod det åbne land ligger fremover fast uden etablering af jordbrugsparceller.

Der ønskes en rolig udvikling i byen, hvor bevarelsen af det idylliske miljø og de gamle huse er i højsædet. Fremtidige udstykninger ikke må være under 1000 m2 med kun en bolig pr. matrikel – dvs. uden tæt/lav bebyggelse. Byens grønne præg skal bevares.

De nuværende byplaner strammes op og specificeres – bl.a. omkring udnyttet tagetage. Den gamle bydel er i dag højt prioriteret med særlige regler, hvor Bevaringsforeningen har høringsret. Denne høringsret og strammere regler bør udvides til også at omfatte Rørvigs “facade”, dvs. Toldbodvej, havnen, kyststrækningen og grænsefladen mod det åbne land ved møllen og Højsandet. Nye grundejere skal orienteres om reglerne.

Der bør udarbejdes en ny, mere specifik plan for havnen.”