§ 1 Foreningens navn er Foreningen Rørvig By og Land. Som binavne bibeholdes navnene Rørvig Naturfredningsforening og Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn.

§ 2 Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune.

§ 3 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og sikre de værdier, som har gjort og fortsat kan gøre Rørvig til et attraktivt sted for fastboende og gæster, samt at arbejde for beskyttelse og pleje af værdifuld natur og bevaringsværdige bygninger.

Indsatsen skal rettes mod historie, kulturmiljø, bevaringsværdige bygninger samt natur- og landskabsværdier inden for Rørvig-området.

§ 4 I det omfang foreningens økonomi tillader det, kan der anvendes midler til tilskud eller fremmed arbejde inden for foreningens formål.

Foreningen kan således uddele en årlig pris til en beboer eller myndighed i Rørvig-området, som en anerkendelse for på sin ejendom at have ydet en indsats for at bevare eller tilføje en for by og egn æstetisk værdi.

Foreningen ejer og kan med henblik på fredning og anden beskyttelse modtage eller erhverve grunde og bygninger i Rørvig-området af særlig landskabelig eller kulturhistorisk værdi.

Rørvig-området forstås som et område svarende til det gamle Rørvig Sogn.

§ 5 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger, institutioner m.fl., der interesserer sig for foreningens formål.

Udmeldelse kan ske skriftligt inden udgangen af et regnskabsår.

§ 6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt eller elektronisk til medlemmerne (evt. via foreningens blad) med mindst 3 ugers varsel med angivelse af tid og sted samt dagsorden m.m.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter fremsat ønske derom. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel, og kun sager, der anføres i mødeindkaldelsen, kan behandles.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, hvor intet andet er fastsat i vedtægterne. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.

Hvert medlem har én stemme.

Ved forfald kan et medlem overdrage sin stemme til et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ved fuldmagt kun repræsentere to andre medlemmer.

Referat af generalforsamlingen sendes til foreningens medlemmer – evt. via foreningens blad.

§ 7 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 til 14 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Valgene gælder i indtil 2 år ad gangen. Det skal tilstræbes, at lige mange bestyrelsesposter kommer på valg hvert år – evt. ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Er antallet af bestyrelsesmedlemmer mindre end maksimum, kan bestyrelsen supplere sig mellem 2 ordinære generalforsamlinger, men de således indtrådte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den derefter førstkommende generalforsamling og har indtil da ikke stemmeret i bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling vælges desuden 2-4 bestyrelsessuppleanter, der tiltræder i tilfælde af ekstraordinær afgang blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Det bør tilstræbes, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fastboende i Odsherred Kommune.

§ 8 Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil, afgør inden for rammen af denne vedtægt alle spørgsmål vedrørende foreningens virksomhed, samt formidler kontakt til myndigheder og andre.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutning om køb og salg af fast ejendom er dog kun gyldigt vedtaget, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for beslutningen.

Foreningen tegnes af formanden sammen med mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer ved formandens fravær.

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning fra et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Fra bestyrelsens møder føres referat, der godkendes af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såvel fast som til løsning af enkelte opgaver.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov, hvori der også kan deltage foreningsmedlemmer, som ikke er medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan, baseret på en skriftlig forretningsorden, uddelegere ansvar til udvalget, hvis udvalgets formand og næstformand er medlem af bestyrelsen. Udvalget kan kun tegnes udadtil af disse bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

§ 10 Størrelsen af medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende regnskabsår.

Kontingentet opkræves i regnskabsåret.

§ 11 Foreningens formue indsættes i anerkendt pengeinstitut eller anbringes i offentligt børsnoterede obligationer.

§ 12 Foreningens regnskab revideres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Der vælges tillige 1 revisor-suppleant.

Regnskabet afleveres således at revisorerne har 14 dage til at gennemgå regnskabet og forsyne det med deres påtegning.

Regnskabet sendes med revisorernes påtegning til foreningens medlemmer med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

De på generalforsamlingen valgte revisorer er berettiget til at foretage uanmeldt beholdningseftersyn hos foreningens kasserer.

§ 13 Ændring af foreningens vedtægter samt forslag om foreningens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og forudsat, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen.

Såfremt sidstnævnte forudsætning ikke er opfyldt, indkaldes umiddelbart og med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel til en ny generalforsamling, hvor beslutning om vedtægtsændring, respektive foreningens opløsning kan træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer.

§ 14 I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal beslutning om anvendelse af foreningens formue og besiddelser til støtte for aktivitet med et formål, der er beslægtet med foreningens formål.

§ 15 Foreningen tilsluttes Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Således godkendt på generalforsamlingen 7/9 2012.