Vedtægter

Bevaringsforeningen Rørvig By og Land.


§ 1. Foreningens navn
Bevaringsforeningen Rørvig By og Land, i daglig tale ”Rørvig By og Land”.

§ 2. Foreningens hjemsted
Rørvig, Odsherred kommune.

§ 3. Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og sikre de værdier, der har gjort Rørvig til et attraktivt sted for borgere og landliggere og samtidig bidrage til at sikre rammerne for en bæredygtig og klimasikret udvikling af lokalsamfundet.
Foreningen er aktiv i lokalområdet og søger på relevante områder indflydelse på privat og offentlig planlægning og forvaltning.
Foreningen skal bevare og vedligeholde naturværdierne på foreningens
ejendomsbesiddelser og Rørvig Mølles kulturhistoriske værdier.

§ 4. Medlemskab
4.1. Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Medlemskab af foreningen forudsætter betaling og registrering af kontingent.
4.2. Ved indmeldelse oplyses e-mailadresse og postadresse. Det påhviler medlemmerne til hver en tid at holde foreningen opdateret om gældende e-mailadresse.
4.3. Som medlemmer kan optages myndige personer, foreninger, offentlige og private institutioner og virksomheder.
4.4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, og som ikke er valgt til et tillidshverv på en generalforsamling. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 5. Generalforsamlingen
5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Forslag til vedtægter for Rørvig By og Land.
5.2. Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, samt en henvisning til hjemmesiden, hvor alle bilag kan findes, herunder foreningens reviderede regnskab og budgetter. Generalforsamlingen
afholdes årligt inden udgangen af juni august.
5.3. Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest otte dage før.
5.4. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
Ved forfald kan stemmeretten overdrages til et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan repræsentere ét og kun ét andet medlem ved fuldmagt.
5.5. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal og beslutning om foreningens opløsning
med ¾ flertal (jf. §§ 11 og 12). Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller mindst ét medlem på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.6. Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Forpersonens beretning
 3. Beretninger fra foreningens udvalg
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af budgetoplæg for efterfølgende regnskabsår
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og suppleant (forskudt for to år ad gangen jf. § 7)
 9. Valg af revisorer og suppleant
 10. Eventuelt.
  5.8. Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet. Referatet underskrives af dirigent og referent.
  5.9. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

  § 6. Ekstraordinær generalforsamling
  6.1. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 10% eller 60 af medlemmerne ønsker det.
  6.2. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

  § 7. Bestyrelsen
  7.1. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
  Forslag til vedtægter for Rørvig By og Land. Ekstra ordinær Generalforsamling 9. juli 2023. Side 3 af 4
  7.2. Bestyrelsen består af ni medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig med minimum en forperson, næstforperson og en kasserer.
  7.3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt for to år ad gangen og kan genvælges.
  7.4. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
  7.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
  7.6. Der tages referat af bestyrelsens møder. Referatet lægges op på foreningens hjemmeside, når det er godkendt af bestyrelsen.
  7.7. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for dets interne samarbejde og for samarbejdet med udvalg og arbejdsgrupper (jf. § 8).

  § 8. Udvalg og arbejdsgrupper
  8.1. Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper til sikring af opfyldelsen af foreningens formål og efter behov.
  8.2. Bestyrelsen udpeger af sin midte forpersonen for hvert udvalg herunder Møllelauget.
  8.3. Bestyrelsen har det øverste ansvar for alle udvalg og arbejdsgrupper. Disse er ansvarlige overfor bestyrelsen i alle spørgsmål.
  8.4. Et Møllelaug bestående af medlemmer af foreningen etableres til at forestå aktiviteter samt drift og vedligeholdelse af Rørvig Mølle.
  Lauget refererer til bestyrelsen efter samme retningslinjer som øvrige udvalg og arbejdsgrupper.

  § 9. Regnskab/økonomi
  9.1. Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)
  9.2. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
  9.3. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

  § 10. Dispositionsret
  10.1. Det er forpersonen eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen og salget skal bekræftes på en generalforsamling.
  Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person skriftlig fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
  Forslag til vedtægter for Rørvig By og Land. Ekstra ordinær Generalforsamling 9. juli 2023. Side 4 af 4
  10.2. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

  § 11. Vedtægtsændringer
  Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

  § 12. Opløsning af foreningen
  12.1. Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
  12.2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overgå til Foreningen By og Land. Denne forening hæfter dog ikke for et eventuelt underskud.
  12.3. Vedtaget på generalforsamlingen den 9. juli 2023.

  § 13. Ikrafttræden
  13.1. Disse vedtægter træder i kraft den 9. juli 2023
  13.2. Foreningens vedtægter af 1. januar 2022 ophæves samtid

download vedtægter