Fredninger

Fredninger og statsarealer i Rørvig

Rørvig-området er enestående derved, at der ved siden af den tætte sommerhusudbygning eksisterer betydelige naturværdier med afvekslende landskabsformer – landbrugsområder, plantageområder, engområder, moser, søer, gamle kystskrænter, fjord- og havkyster.

Rørvig Naturfredningsforening (RNF) har igennem tiden medvirket til de mange og for visse arealer meget omfattende fredninger, som er gennemført i området.

Der er tale om deciderede naturfredninger, samt frivillige udsigtsfredninger og fredning mod udstykning. Hertil kommer de arealer, der er beskyttet som fredsskov eller beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 eller som habitatområde i henhold til EU-direktiv. En væsentlig del af områderne hører under Odsherred Statsskovdistrikt.

Bekendte fredninger (link til fredningskendelse i DCF-kolonnen (evt. RVBL-fil)):

Nr. Navn Areal Matr. nr. Fred. år Kendelse Ejer Tilsyn Påtale DCF nr. Bemærkninger 
1. Højsands-
pladsen
1,9 ha 21z/y,
4ao Rørvig
1928/35 Fred.nævn OK OK DN/
RNF
00445 Formål: “Ubrudt stand”. Købt af RNF i 1929, og overdraget til kommunen. Pladsen sydvest for Højsandet foran sømærket (matr. 4ao) også fredet og overdraget til kommunen. Adgang: Offentlig. Tilstand: Fodboldbane
2. Skov ved
Højsandsplads
0,2 ha 21s Rørvig 26/5 1937 Fred.nævn Rørv.C. OK DN/
RNF
00571 Formål: Status quo. Fældning tilladt.
3. Skov ved
Højsandet
1 ha 10v Rørvig 3/3 1937 Fred.nævn Priv. OK DN/
RNF
00541 Formål: Status quo (sydvestsiden af Højsandets sydlige halvdel). Fældning tilladt. Adgang: Offentlig.
4. Rørvig Strandmark 2 ha 4r Rørvig 23/10 34 Fred.nævn Priv. OK DN 00451 Formål: Status quo. Den gamle badeplads ved Rørvig Strandmark (matr. 4r) blev erhvervet af RNF i 1934 og senere overdraget til kommunen. Adgang: Offentlig.
4a. Strandlyst mv. 2 ha 4m Rørvig 1926/34 Fred.nævn Priv. OK DN 00571 Formål: Status quo. Adgang: Nej
4b. Urania 2,5 ha 4e Rørvig 3/3 1937 Fred.nævn Priv. OK DN 00539 Formål: Status quo. Adgang: Nej
4c. Lodsolderm.
gårdens have
0,5 ha 66c Rørvig 27/3 1946 Friv. Priv. —- DN 07967 Formål: Status quo. Adgang: Nej
5. Paradisdal
og mose
4,5 ha 1bæ/13u/
23at Rørvig
9/3 1947 O.fr. nævn Priv. OK DN 00996 Formål: Status quo ud fra naturhensyn. Man forsøgte at frede hele matr. 5k, men i stedet blev en mindre del af lyngheden med Kongestenen (matr. 5bd) overtaget af kommunen i 1949 og pålagt deklaration om bygge- og udstykningsforbud. Dette areal er nu §3-beskyttet lynghede.
6. Langesø Mose 20 ha 8a,16e mfl.
Rørvig
1962/64 O.fr. nævn Priv. OK DN 02641 Formål: Status quo-fredning med henblik på dyrkning og afgræsning. Tilladelse til enkelte sommerhuse på aftalte steder samt udvidelse af feriekolonien. Ingen plejeregler. Adgang: Kun ad veje. Tilstand: Under tilgroning visse steder.
7. Plantage ved
Korshage
12 ha 10v Rørvig 17/10 58 MNKnævn Priv. OK OK 02417 NB! Skal undersøges nærmere, da der ikke er sammenhæng med SNS-kort
8. Korshage og
Flyndersø
70 ha 16i mfl
Rørvig
1942-65 O.fr. nævn SNS/ Privat OK Fred. nævn 00723 Formål: Status quo af “såvel af landskabelige som naturvidenskabelige grunde”. under Natura 2000. I 1980’erne blev der fastlagt plejeplaner af amtet. Adgang: Offentlig. Tilstand: Afgræsses og plejes af SNS. Natura 2000: Del af Habitatområde 134 og Fuglebeskyttelsesområde 102
9. Elmedals-skrænten 1 ha 25 de mfl
Rørvig
1959 Fred. nævn Priv. OK Fred. nævn 02465
mfl.
Formål: Skal henligge i naturtilstand. Adgang: Adgang ad vejen er tinglyst.
10. Dybesø og
nabogrunde
13 ha 76,25v/x/c,
4e Rørvig
1930/58 Fred. nævn Priv. OK DN ex.z 02413 Formål: Status quo. Højderestriktioner på 25s. Adgang: Offentlig bortset fra sommerhusgrunde. Natura 2000: Del af Habitatområde 134 (Se pkt 8).
10a Solfaldshøj,
Dybesø
1,5 ha 7l Rørvig 1942 Friv. RNF —- DN mfl. 02420 Formål: Status quo, men beskæring af hensyn til udsigt. Adgang: Offentlig. Tilstand: Under tilgroning, men nødtørftig pleje.
10b Nabo,
Solfaldshøj
0,7 ha 25i, 14f
Rørvig
1942 O.fr. nævn Priv. OK DN 00844 Formål: Bevoksning kan nedskæres af hensyn til udsigten fra Solfaldshøj mv. Adgang: Nej Tilstand: Tilgroet, men beskæres.
11. Omgivelser,
Rørvig Kirke
1 ha 29b mfl.
Rørvig
8/11 1954 Fred. nævn Kirke OK Fr. nævn 01088 Formål: Ingen bebyggelse eller skæmmende bevoksning omkring kirken. Oprindeligt RNF’s grund. Adgang: Offentlig.
12. Søndervang 22 ha 10a/19a/al
/ao Rørvig
1947 Fred. nævn Priv. OK DN 08129 Formål: Udsigtsfredning fra vej og mølle. Grenpladsen baseret på tidsmæssigt begrænset dispensation. Adgang: Nej.
12a Møllegrund 4 ha 3r/3ao
Rørvig
1993 Friv. RNF —- ? Ej reg Formål: Sikring af udsigt – Landbrugsdrift. Adgang: Offentlig excl. landbrugsjord.
13. Skredbjerg 8 ha 9a/l,19a/
f Nakke
9/12 1947 O.fr. nævn Priv. OK DN 24079 Formål: Bevarelse af flora på strandeng og skrænt. Beplantningen må indenfor 10 meter bag overkanten ikke være højere end 1,5 meter. Selvsåning kan kræves fjernet. Adgang: Stranden. Tilstand: Skrænten er helt tilgroet med slåen og tjørn.
14. Hov Vig 130 ha 2f mfl.
Nakke
1947/64 Fred. nævn NS OK DN 23607 Formål: Begrænsning af jagt og off. adgang 1947 på landområder. Siden statsejet og fuglereservat. Adgang: Kun til vejdæmning og fugletårne. Natura 2000: Del af Fuglebeskyttelsesområde 97
15. Graudebjerg-
gård mfl.
70 ha 9/10/11a
mfl. Nakke
2003 Friv. Priv. RNF Ej reg Formål: Bevare områdets karakter af et landbrugs- og naturområde. Forbud mod bebyggelse udover landbrug og mulige aftægtsboliger. Adgang: Strand/Tinglyst trampesti.
Nr. Navn Areal Matr. nr. Fred. år Kendelse Ejer Tilsyn Påtale DCF nr. Bemærkninger

De fredede områders afgrænsning fremgår af Danmarks Miljøportal (Sæt v ved “Adm.grænser” og “Fredninger” og zoom ind på området).

 

Statsejet natur, beskyttet natur efter anden lovgivning:

16. Højsandet (4,63 ha) er omfattet af reglerne om beskyttede naturtyper (jorddige) og en del er tillige fredsskov. Der er ikke tinglyst fredning på området, som er ejet af Skov- og Naturstyrelsen.

17. Skansehage (16 ha) er en del af Habitatområde 134 og Fuglebeskyttelsesområde 102 under Natura 2000. Området er desuden omfattet af 300 m strandbeskyttelseslinien og reglerne om §3-beskyttede naturtyper (strandeng).

18. Sandflugtsplantagen (193,2 ha) er fredsskov.

19. Nakke Skov (ca 45 ha) er fredsskov.

20. Slettemosegårdarealerne (ialt ca 65 ha) er statsejede og omfatter bl.a. langs kysten beskyttede naturtyper (hede, strandoverdrev).

 

Bygningsfredning mv. (Se også Kulturhistorisk register):

Peters Hus (opf. senest 1763) i 1963. Smedestræde 8.

Rørvig Mølle (opf. 1842) i 1964. Søndervangsvej 9.

Korshagehus (opf. 1960) i 1998. Korshage Fjordvej 1.

Lodsoldermandsgården (opf. 1681) i 1946. Toldbodvej 73.

På arealerne omkring bygningerne er der tinglyst en frivillig fredningsdeklaration med påtaleret for DN i 1947 (se ovenfor).

 

Fortidsminder er registreret 24 steder. Skansehage-skansens fredning er særskilt tinglyst i 1986, og siden er der oprettet Kulturarvsareal af national betydning i Skansehageområdet.