Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Bevaringsforeningen Rørvig By og Land Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig. FREDAG DEN 9. JUNI KLOKKEN 18.00

Generalforsamlingen starter kl. 18.00 med oplæg og debat om kommuneplanlægning og lokalplanlægning i Odsherred Kommune med fokus på Rørvig. Oplægsholdere vil være Anders Klüver Rasmussen fra Rørvig By og Land,medlem af Byrådet Thomas Nicolaisen (RV) og byplanlægger Ella Cadee fra Odsherred Kommune.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for året siden sidste ordinære generalforsamling aflægges til godkendelse
 3. Foreningens faste udvalg orienterer hver om arbejdet i det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 5. Forelæggelse af budget, og oplysning om det aktuelle medlemstal
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af udsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 12. Eventuelt
  Alle bilag til Generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 9 udsendes til medlemmerne pr. e-mail, hvis foreningen har gyldige e-mailadresser. Medlemmer kan sende e-mailadresser til foreningens e-mail rvbl@outlook.com.
  FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSE
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt via e-mail (lene@lenehjorth.dk) være fungerende
  formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse – altså 17. maj grundet helligdag. Forslag offentliggøres herefter af bestyrelsen, bilagt eventuelle kommentarer, senest 8 dage før generalforsamlingen via e-mail til
  medlemmerne. Forslag offentliggøres også på hjemmesiden med samme frist.