Alle indlæg af admin

JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLE ER FUNDET

I forbindelse med forberedelsen af den aktuelle store Britze-udstilling i PAKHUSgalleriet fandt kuratorerne i Britzes dagbog for 1929 et skitsenotat (se nedenfor) af det allerede i februar efterlyste maleri af Rørvig Mølle.

Nu er foreningen så heldig, at Hr. Kristian Riis, Nykøbing Sj., besøgte udstillingen ved ferniseringen lørdag den 11. september 2021 og der erfarede, at foreningen har efterlyst oplysning om møllebilledet.

Kristian Riis ejer møllebilledet (vist ovenfor), og i øvrigt 2 andre Britzemalerier, der viser området ved Nykøbing Kirke. Riis henvendte sig derfor straks til Mølleudvalget, og inviterede restaureringsgruppens leder til en besigtigelse.

Kristian Riis er naturligvis meget glad for billedet, som han har arvet. Det hænger smukt, sammen med de 2 andre Britzemalerier, i hans hjem.

Alligevel har Riis nu efter kulant aftale forsynet møllebilledets bagside med følgende tydelige tekst: ”DETTE BILLEDE SKAL GÅ I ARV TIL RØRVIG MØLLELAUG”.

Foreningen er meget glad for denne gave. (For god ordens skyld: Møllelauget ønsker Kristian Riis et fortsat langt og frugtbart liv!)

Kristian Riis er nu medlem af Møllelauget.

Maleriet er udført i 1929, formodentligt lige efter foreningen var færdig med at indsamle penge til restaurering og derfor kunne forny selve møllekorpussets spåntækning i eg. (Det er den tækning der nu udbedres med nye egespån).

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

SUCCES FOR BRITZEUDSTILLINGEN I PAKHUSGALLERIET

Foreningen er medarrangør af udstillingen af Rørvigmaleren Johannes Britzes værker, 11. september til 2. oktober 2021, i PAKHUSgalleriet.

Der var fernisering og udstillingsåbning lørdag den 11. september 2021. Det var en stor succes – ’det halve af Rørvig og mange fra Nykøbing og omegn’ deltog og stemningen var præget af begejstring for de mange malerier fra Rørvigområdet.

Der er til udstillingen udarbejdet en biografi over Johannes Britze, trykt i A5 format. Den udleveres i udstillingslokalet til alle gæster. Biografien vedlægges her på siden under ’links’ i en særskilt udgave, der kan læses her eller printes ud i A4 format.

Her er en smagsprøve på Britzes kunst, motivet er Møllegården ved Rørvig Mølle, set fra syd på Søndervangsvej:

Formidlingsudvalget

OG/SC

°°°°°°

Vedligeholdelse og forskønnelsesarbejder

I disse dage vil I kunne se borgere, der arbejder med forskønnelse af Rørvig.
Det er resultatet af en aftale mellem Odsherred Kommune og Foreningen Rørvig By og Land, hvor vi har fået lov til at foretage nogle konkrete mindre vedligeholdelses- og forskønnelsesarbejder, f.eks. maling af byens to træ-busskure, lidt beskæring etc. 22 friske landliggere og fastboende er i gang i september måned, så ser I dem arbejde håber vi, at I nyder synet og resultaterne.

Det er planen, at der løbende aftales nye indsatsområder.
Og får du lyst til selv at deltage – ring endelig til
Erik Pedersen på 2494 2919.


Sensommerhilsen By og Havneudvalget

FERNISERING VED ÅBNING AF BRITZEUDSTILLINGEN 11. 09. 2021

Vi minder om, at Rørvig By og Land/Formidlingsudvalget er medsponsor til Britzeudstillingen i PAKHUSgalleriet.

Ligeledes erindrer vi om, at alle medlemmer er inviteret til udstillingens fernisering.

Lørdag den 11. september 2021, klokken 15.00 i Galleriet

Der bliver serveret et glas vin og lidt snacks.

Der er til udstillingen udarbejdet en lille biografi over Johannes Britze, trykt i A5 format. Den udleveres i udstillingslokalet til alle gæster. Imidlertid vedlægges her på siden under ’links’ en særskilt udgave, der kan læses her eller printes ud i A4 format.

Her er en smagsprøve på Britzes kunst, med et motiv ved Rørvig Mølle:

Søndervangsvej set fra Østergade. Den flotte udsigt til venstre er før Søndervangsvej 3 blev udstykket og opført.

Johannes Britzes biografi

Formidlingsudvalget

OG/SC

°°°°°°

FORENINGEN HAR MODTAGET EN NY GAVE TIL MØLLEN

Møllens egentlige restaurering har et budget på 6,2 millioner kr. I dette tal er det forudsat, at Møllelauget udfører rydning og andre enkle arbejder til en værdi af cirka 400.000 kr. samt at  foreningen må anvende en del af sin kapital.

Restaureringen kan ikke stå alene. Derfor arbejder Mølleudvalget allerede nu, før restaureringen er færdig, med en fase II, hvor formidlingen af møllens historie og funktion forberedes.

Med den store gave fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er finansieringen af møllens restaurering stort set på plads. Den består nu af følgende donationer og forventet pengestrøm. (Den betydelige økonomiske værdi af Laugets arbejde er ikke vist her):

Møllerestaureringen skrider planmæssigt frem og det nye fundament med kampesten og stensat skallegrav er færdiggjort og den nye kraftige ege-fodrem er på plads. Jordarbejdet på plinten er på vej.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

NY VEDTÆGT VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. AUGUST 2021

27. august 2021 NYHED

På generalforsamlingen den 27. august 2021 i Sognegaarden blev Bestyrelsens forslag til moderniseret vedtægt endeligt vedtaget med alle afgivne stemmer FOR forslaget og ingen stemmer mod forslaget. Der var mødt 26 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Foreningens navn er nu ”Bevaringsforeningen Rørvig By og Land”.

Den vedtagne vedtægt er allerede udsendt til alle medlemmer som et særskilt indlæg i blad 1/2021, der blev udsendt cirka 1. juli 2021.

Efter generalforsamlingen blev den seneste udgave af Møllefilmen vist.

Formidlingsudvalget

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. AUGUST 2021

24. august 2021 indkaldelse:

Ved generalforsamlingen den 6. august 2021 i Sognegaarden, blev Bestyrelsens forslag til moderniseret vedtægt vedtaget med 39* for forslaget (75%) og 13 mod forslaget. Den nugældende vedtægt bestemmer, at forslaget kan vedtages ”med mindst 2/3 af de afgivne stemmer” (dvs. 66,67%) såfremt 2/3 af foreningen medlemmer er mødt frem. Er fremmødekravet ikke imødekommet skal vedtagelsen konfirmeres på en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor fremmødekravet ikke er gældende. Her kræves blot at 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget!

Vedtægtsforslaget skal derfor nu konfirmeres i en ny generalforsamling, der allerede er indkaldt i blad 1/2021 til:

Fredag 27. august 2021, klokken 19.30, i Rørvig Sognegaard, Søndervangsvej 45.

Dagsordenen er alene ”endelig vedtagelse af den nye vedtægt”.*

Mød frem til den korte forsamling og vær med til at endelig vedtage den meget fine moderniserede vedtægt, som den generalforsamlingsnedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet.

Formidlingsudvalget

Måske vil Mølleudvalget vise den nye Møllefilm

EFTERLYSNING AF JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLEGAARD

22. august 2021

Mølleudvalget har her på siden efterlyst Johannes Britzes malerier af området ved Rørvig Mølle. Desværre har der endnu ingen reaktion været.

Nu forsøger vi at efterlyse maleriet af Møllegaarden set oppe fra møllen! Det er udført i 1929 og straks solgt til en hr. eller fr. Holwarth(?) af Britze.

Også dette billede kendes fra Britzes salgsbog med skitser af de mange solgte malerier.

Møllegaarden ser sådan ud i dag – set fra samme vinkel!

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

By og Land (Formidlingsudvalget) er medsponsor på en udstilling af Johannes Britzes malerier og andre værker i BOK/Pakhuset. Udstillingen har fernisering den 11. september 2021, klokken 15.00, hvortil alle By og Lands medlemmer samt hele Møllelauget er inviteret. Se invitationen i bladet 1/2021.

FORNYET EFTERLYSNING AF JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLE

Den 7. februar 2021 efterlyste Mølleudvalget her på siden Johannes Britzes maleri af Rørvig Mølle fra 1929. Desværre har der ingen reaktion været.

Nu forsøger vi at efterlyse det igen!

Hvordan kan vi vide, at Johannes Britze malede møllen? Jo, Britze førte en notesbog, hvor han, hver gang han solgte et maleri, indføjede en skitse af billedet – oplyste, hvad der var skildret, hvem det var solgt til, oplysning om salgsprisen (noteret i kode) og endeligt et rødt kryds for, at beløbet var modtaget*.

Af hans andre værker, der blev formidlet i et større eller mindre oplag, eksempelvis frimærker, exlibris, bomærker og grafiske værker, beholdt han blot et eksemplar til sig selv. (Malerierne fandtes i modsætning hertil jo kun i ét eksemplar, derfor notatet!)

Vi ved altså fra det noterede, at han i 1929 (ifg. pagineringen i notesbogen) solgte det viste møllemaleri til J. Hartvig (formentligt, det er svært at læse**) for 80 kr.(?).

J. Hartvig købte samtidigt i 1929 det nedenfor noterede maleri, der viser møllen set over Rørvigen, fra Rørvig havn (49 kr.?), det efterlyses også! Hartvig købte tillige et maleri fra Nørrevang, som vi har og senere i 1930 købte Hartvig et oliebillede fra Gudhjem.

*    Teksten øverst på det indscannede billede hører til en skitse ovenover.
**   Den kunstinteresserede Højesteretssagfører Dr. Jur. Jens Hartvig Jacobsen, der have hus i Rørvig.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand
Otto Graham, Formidlingsudvalgets formand

By og Land (Formidlingsudvalget) er medsponsor på en udstilling af Johannes Britzes malerier og andre værker i BOK/Pakhuset. Udstillingen har fernisering den 11. september 2021, hvortil alle By og Lands medlemmer er inviteret.
Se invitationen i bladet 1/2021.

RESTAURERING AF GANGTØJ OG UDSTYR I MØLLEN

Mølleudvalget har indledt arbejdet med at restaurere de mange mekaniske løsdele, der indgår i møllens gangtøj og udstyr. Her fortælles om et eksempel.

Nedenfor ses den højdejusterbare egetræsbom, hvorpå den stålaksel (Langjernet), der bærer den tunge skallekværnssten, er aflejret på en terning, der udgør et bærende leje. Det kan justeres sideværts til alle fire sider. Terningen mangler fra kværnens funktionsophør i begyndelsen af det forrige århundrede. Den bliver nyfremstillet, så kværnen igen kommer op at køre.

Tilstanden da vi tog bommen op af graven
Langjernslejet i restaureret stand (alt materiale er genbrugt). Bommen kunne ikke genbruges.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

DE VIGTIGSTE BESLUTNINGER VED GENERALFORSAMLINGEN

Ved generalforsamlingen i aftes, den 6. august 2021 i Sognegaarden, blev Formanden og Udvalgenes beretninger godkendt uden bemærkninger.

Kassererens regnskab blev ligeledes godkendt uden bemærkninger og bestyrelsens forslag til kontingent på 250 kr. for det kommende år blev vedtaget ved akklamation.

Bestyrelsens forslag til moderniseret vedtægt blev – efter kort debat – vedtaget. Der blev afgivet 52 stemmer, 39* for forslaget (75%) og 13 mod forslaget. Den nugældende vedtægt bestemmer, at forslaget kan vedtages ”med mindst 2/3 af de afgivne stemmer” (dvs. 66,67%).

Vedtægtsforslaget skal nu konfirmeres i en ny generalforsamling, der allerede er indkaldt** til:

Fredag 27. august 2021, klokken 19.30,
i Rørvig Sognegaard, Søndervangsvej 45.

Dagsordenen er alene ”endelig vedtagelse af den nye vedtægt”.

Formidlingsudvalget

*  Meddelt mundtligt af dirigenten efter skriftlig afstemning

** Blad 1/2021, side 4.

°°°°°°

NYE KRÆFTER INDTRÆDER I UDVALGENE

7. august 2021 / 2

Ike Houmann, Ved Højsandet 1,  22 15 14 15, er indtrådt  6. august 2021 i Landudvalget.

Meddelt ved generalforsamlingen 6. august 2021

Hans Normann er 6. august 2021 udtrådt af Mølleudvalget (Finansgruppen). I stedet er Willy Dahl, Højsandsvænget 14, 20 40 44 50, indtrådt – ligeledes i Mølleudvalgets Finansgruppe.

Einar Olsen / Formand for Mølleudvalget

°°°°°°

Aktivitetsudvalgets medlemmer udtrådte som tidligere meddelt af udvalget den 6. august 2021.

Redaktionen / Formidlingsudvalget.

OPLYSNING OM MATRIKLERNE I FORENINGENS EJENDOMME VED RØRVIG MØLLE

Mølleudvalget har med henblik på den kommende generalforsamling 6. august 2021, hvor et indlæg under dagsordenspunkt 5 angår foreningens ejendomme ved møllen, udarbejdet nedenstående information om forholdene. Det er med henblik på de helt særligt detaljeinteresserede og der er ikke tale om et indlæg i debatten. (Medbring eventuelt en kopi ved forsamlingen).

Oversigt foreningens ejendomme

Foreningen ejer Søndervangsvej 5 (mtr.3ao), 7 (mtr.68) og 5B (mtr.3r).
Søndervangsvej 5 og 5B ligger i Landzone (det vil sige ikke omfattet af Lokalplan) og i Strandbeskyttelsesområde.
Søndervangsvej 7 (med Møllen) ligger i Byzone/Lokalplanområde og i Strandbeskyttelsesområdet.
Foreningens naboejendomme, mtr.3q, mtr.3o (tidligere 3o og 3ae), mtr.45c, mtr.49t og mtr.49b er alle omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 36 af 2011. De ligger ikke i Strandbeskyttelsesområdet. Mtr.19ao og mtr.19at (grenpladsen) ligger i Landzone og Strandbeskyttelsesområdet. De er siden 1947 omfattet af en offentlig landskabsfredning, hvor Fredningsnævnet er påtalemyndighed.

Søndervangsvej 5 købte foreningen i 1997 som en lod af matrikel 3r, men allerede dengang adskilt fra det største areal med en 6 meter bred adgangsvej, der fører til Søndervangsvej 9. Der er ingen naturfredning på grunden.

I 2003 foretog myndighederne ved dekret, med henblik på at skabe et selvstændigt ejendomsskatteobjekt, udmatrikulering af den lod, der blev til matrikel 3ao. Desværre undlod landinspektøren at udarbejde Servituterklæring, som er en nødvendig forpligtelse angående fordelingen af servitutforpligtelser og Foreningen overså formentlig sit behov og foretog sig intet. (Se nærmere om dette under redegørelsen ved Søndervangsvej 5B, matrikel 3r).
Der er ikke udsigt til Isefjorden fra matriklen.
Den høje bøgehæk mellem grundene tilhører Søndervangsvej 9.

Søndervangsvej 7.  I 1980 købte Foreningen grunden med den fredede mølle, der siden 1928 har tilhørt Foreningen. Der er ingen naturfredning eller andre deklarationer på selve grunden. Ejendommen er omfattet af den nyeste lokalplan (såvel som de foregående). Indenfor dennes rammer kan grunden beplantes eller principielt bebygges, som Foreningen ønsker.
I 1997 blev der i salgsbetingelserne, da nabogrundene matrikel 3o og 3ae (nu 3o, Søndervangsvej 9) blev handlet på matrikel 3ae tinglyst et byggeretsligt skel, der medfører, at fremtidigt byggeri  skal holdes i en afstand af 20 meter (+2,5 meter) fra skel til Søndervangsvej 7. Deklarationen gælder stadig og foreningens påtaleret er korrekt tinglyst på Søndervangsvej 9.
Den høje bøgehæk mellem grundene tilhører Søndervangsvej 9.

Søndervangsvej ’5B’/ mtr.3r. (matriklen har ikke noget officielt husnummer!) købte foreningen i 1997 af Mikael Larsen, der også ejede matriklerne 3o og 3ae. Der er ingen naturfredning på grunden, ej heller på 3o og 3ae.
Mikael Larsen forlangte i salgsbetingelserne en privat deklaration indføjet i skødet, med henblik på fortsat landbrugsdrift og for at hindre ”udsigtsforstyrrelse” i Isefjordsudsigten fra den fremtidige bolig på sine matrikler 3o og 3ae (nu 3o). Disse matrikler var og er i lokalplanen udlagt til boligformål (dvs. én bolig). De var  også sat til salg af Mikael Larsen. Deklarationen har følgende ordlyd:

”Matr.nr. 3-r Rørvig by, Rørvig må ingensinde bebygges med byggeri af nogen art, hverken til beboelse eller til erhverv, herunder til landbrug, ligesom der ikke på ejendommen må stilles skure, boder, master eller tilsvarende bygningsindretninger. Ejendommens frie landbrugsareal skal stedse holdes fri for udsigtsforstyrrende beplantning, idet dog enkeltstående buske tillades. Det er ikke tilladt at udlægge arealet med bevoksning af juletræer eller anden form for plantagebeplantning.
Ejendommens frie landbrugsareal skal holdes dyrket som landbrugsareal eller udlægges som græsareal, der slås mindst en gang årligt. Arealet må ikke indhegnes, ligesom der ikke på arealet må finde dyrehold sted.
Eksisterende bevoksning på ejendommens udyrkede areal, d.v.s. arealer ved skel samt skrænten og stiarealet ved Isefiorden kan bevares, men yderligere bevoksning må ikke være udsigtsforstyrrende fra Rørvig Mølle samt matr.nr.. 3-ae og 3-o Rørvig by, Rørvig.
Påtaleret i h.t. denne servitut tilkommer hver for sig eller i forening Rørvig Naturfredningsforening og de til enhver tid værende ejere af matr.nr . 3-o og 3-ae Rørvig by, Rørvig.”

Landinspektøren og/eller foreningen undlod at udarbejde en pligtmæssig Servituterklæring, da matrikel 3r i 2003 blev delt i 2 selvstændige matrikler, 3r og 3ao.
Servituterklæringen tjener til at fordele tinglyste deklarationer på en relevant måde*.

Den omhandlede deklaration er en privat aftalt handelsbetingelse. Ingen offentlig myndighed har indflydelse på aftalen eller dens opretholdelse. Opstår der en af parterne selv uløselig tvist, henvises det til domstolene. Deklarationen er ikke en offentlig naturfredning!
Påtaleretten for Søndervangsvej 9 er ikke tinglyst i skødet af 1997 på matrikel 3o, heller ikke i skødet af 2017. Det er dermed ikke utvivlsomt, at påtaleretten vedrørende matrikel 3r har retskraft eller er eksekverbar.

144 meter af Isefjordstien ejes af Foreningen (matrikel 3r strækker sig ud i Isefjorden). Almenheden har mangeårig hævd på at færdes på stien.

°°°°°

Vedrørende nabomatriklerne:

Søndervangsvej 3 har ingen rettigheder, ej heller for eksempel en udsigtsklausul, overfor Foreningens matrikler udover, hvad der fremgår af byggeloven. Matriklen er bundet af lokalplanens bestemmelser. Der er ikke udsigt til Isefjorden!

Søndervangsvej 9 har i henhold til den i skødet for matrikel 3r i 1997 aftalte deklaration, såfremt den er gældende, pligt til at aftale med Foreningen, såfremt der ønskes opførelse af et bygværk indenfor en afstand af 20 meter fra skel til Søndervangsvej 7. De høje hække til mtr. 3ao og 68 tilhører Søndervangsvej 9, såfremt de står på matrikel 3o. Der er udsigt til Isefjorden over det nord-sydgående skel. Matriklen er bundet af lokalplanens bestemmelser. Påtaleret vedrørende matrikel 3r findes ikke tinglyst på matrikel 3o. (Se ovenfor).

Såfremt den utinglyste påtaleret måtte eksekveres for Søndervangsvej 9, skal Foreningen høre og aftale med Søndervangsvej 9 om tiltag, andet end landbrug.

Nabomatrikel 7000am (der ikke har husnummer) er ikke omfattet af den private deklaration vedrørende ”udsigtsforstyrrelse”. (Her kan beplantes). Matriklen var og er ikke omfattet af lokalplanen.

Nabomatrikel 7000al (der ikke har husnummer) ligger mellem matrikel 3ao og 3r, men er ikke omfattet af den private deklaration vedrørende ”udsigtsforstyrrelse” og heller ikke lokalplanen. (Her kan beplantes, opsættes vejbelysning etc.)
Der er ikke udsigt til Isefjorden!

Søndervangsvej 11, mtr.19ao, der inkluderer vejadgangen til Grenpladsen og kloakstationen, bliver af den private ejer drevet som landbrug i overensstemmelse med de bestemmelser, som grosserer S.V.Hansen som ejer lod tinglyse ved naturfredningen i 1947.

Søndervangsvej 13, mtr.19at er Odsherred Kommunes grenplads og kloakstation. Matriklen blev i 1947 naturfredet på initiativ af ejeren grosserer S.V.Hansen. Fredningsbestemmelserne bliver for tiden ikke imødekommet af den aktuelle ejer, som er Odsherred Kommune.

°°°°°

Mølleudvalget undersøger, hvordan der kan forholdes.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

* Eksempel: En udsigtsklausul videreføres ikke til en ny matrikel der er uden udsigt!

NYE KRÆFTER HAR MELDT SIG TIL ARBEJDET I UDVALGENE

Susanne Melby, Nørrevangsvej 17,  40757792, er indtrådt  1. juli 2021 i By- og Havneudvalget.

Erik Pedersen / Formand for By- og Havneudvalget.

Adam Hey er 22. juni 2021 udtrådt af Formidlingsudvalget. I stedet er Simon Christiansen, Løvstræde 7, 40135704, indtrådt. Hans ansvarsområde bliver redigering af RVBL-Bladet. Simon Christiansen har ligeledes påtaget sig at fungere som udvalgets sekretær.

Otto Graham / Formand for Formidlingsudvalget.

°°°°°°

Det fremgår af Aktivitetsudvalgets nedenstående notits af 23. juli 2021, at samtlige udvalgets medlemmer udtræder af udvalget den 6. august 2021. Svend Kirkegaard-Sørensen, Flemming Hansen, Kjeld Jensen og Adam Hey giver stafetten med det spændende og vigtige arbejde i Aktivitetsudvalget videre til nye udvalgsmedlemmer!

Redaktionen / Formidlingsudvalget.

MEDLEMMERS DAGSORDENSFORSLAG VED GENERALFORSAMLINGEN 6. AUGUST 2021

Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen den 6. august 2021 udløb den 24. juli 2021. Ved fristens udløb er der indkommet 2 forslag, der skal til behandling i dagsordenens punkt 5.

To medlemmer har den 21. juli 2021 fremsendt følgende forslag:

 Dagsordenens punkt 5:

1. ”Status vedr. byggeri på den, via tinglyste servitutter, naturbeskyttet mark ved Rørvig Mølle matr. nr. 3ao (på 2358 kvm.), der blev overdraget til RBL i f. m. fusioneringen af Rørvig Naturfredningsforening og Bevaringsforeningen i 2012.”?

2. ”Fremtidssikring, af de naturbeskyttede marker omkring Rørvig Mølle matr. nr. 3r (på 33.267 kvm.) og matr. nr. 3ao (på 2358 kvm.) i alt 35.625 kvm., ved hjælp af en særskilt tinglysning af de i forvejen udarbejdede servitutter i pkt. 5 fra det tinglyste skøde af 18.09.1997.”?

Henriette Finn og Ole Wiborg, Søndervangsvej 3, 4581 Rørvig

°°°°°°

Et medlem har den 15. juli 2021 fremsendt følgende forslag:

Dagsordenens punkt 5:

I de gældende vedtægter vedtaget 7. september 2012 foreslås følgende ændringer:

§ 6 stk. 2 ændres:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli-august måned. Ændres til:

”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april-maj måned.”

§ 6 stk. 3 tilføjes:

”Samtidig lægges indholdet på foreningens hjemmeside.”

§ 9 ændres:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Ændres til:

”Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.”

§ 12 stk. 3 ændres:

Regnskabet sendes med revisorernes påtegning til foreningens medlemmer med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Ændres til:

”Regnskabet med revisorernes påtegning lægges på foreningens hjemmeside senest 4 uger inden den ordinære generalforsamling.”

§ 15 ændres:

Foreningen tilsluttes Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Ændres til:

”Foreningen kan være medlem af relevante interesseorganisationer.”

Svend Kirkegaard-Sørensen, Jollen 7, 3070 Snekkersten

°°°°°°

Anders Holst / Forretningsudvalget

°°°°°°

Redaktionel bemærkning til forståelse af Kirkegaard-Sørensens forslags teknik:

Ved Svend Kirkegaard-Sørensens forslag er der angivet, at forslaget fremsættes ”Alene for at sikre en sådan ønsket ændring uanset udfaldet af behandlingen af det fremsatte forslag til omfattende ændringer af vedtægterne”.

Formidlingsudvalget noterer, at bestyrelsens forslag til revideret vedtægt allerede indeholder de i forslaget ønskede ændringer af generalforsamlingstidspunktet (§9), -den ønskede publicering på hjemmesiden (§9), -det ønskede regnskabsår (§18), -den ønskede publicering på hjemmesiden (§9) samt bestemmelsen om foreningens medlemskab af organisationer (§26). Det herværende forslag er således alene relevant, såfremt bestyrelsens forslag til revideret vedtægt (der behandles først) ikke nyder fremme.

Formidlingsudvalget

SPÅNIMPRÆGNERING VED BESKYDNING

Ved Mølleudvalgets besøg på værkstedet i Prieskule den 8. juli 2021 blev foreningen præsenteret for spån, der er rådimprægneret ved beskydning!

Nej! Det er ikke en dårlig vittighed. I den skov, hvorfra vi har udtaget det egetræ, der nu bliver til møllens egespåntækning, udkæmpedes der under anden verdenskrig et slag mellem Sovjetunionen og Hitler-Tyskland.

Kugler og andet endte i skovens unge egetræer, hvor det i de forløbne 75-77 år er blevet indkapslet fuldstændigt. Ved denne proces er noget kobber- og tin-materiale blevet opløst i kombinationen af opsuget vand og træets naturlige garvesyre. Dette har så bevæget sig med op i træet som det voksede, hvor det sammen med ilten har medført afsætning af kobberoxyder, der dels rådimprægnerer inde i træet (det er det bedste) med eftertragtede kobberoxider og sulfater, dels afsætter en dyb blågrå kobberfarve.

Foreningen blev spurgt, om vi ønskede de ”blå” spån frasorterede? Det vil vi naturligvis ikke – her får vi jo en gratis et imprægneret produkt, øget modstand mod vejrets slid – og en ekstra lille historie.

Kobberbaserede imprægneringer er populære på grund af deres harmløse bivirkninger i modsætning  til syntetiske behandlinger. Kobber er et naturligt fungicid, der gør det meget vanskeligt for svamp og skimmel at vokse på træet. De sporer, der forsøger at vokse der, går til grunde! Kobber i små koncentrationer som her er uhyre miljøvenlig i forhold til andre nutidige muligheder. Det er harmløst for pattedyr og de fleste insekter.

Spånerne bliver under alle omstændigheder imprægneret i sin helhed, som det er aftalt i entreprisekontrakten.

En naturligt imprægneret egespån til venstre i prøveudlægningen

Simon Christiansen / Mølleudvalgets restaureringsgruppe

AKTIVITETSUDVALGET ÅBNES FOR NYE MEDLEMMER

Aktivitetsudvalget er et af de fast etablerede udvalg i foreningen. Udvalget har gennem de seneste år bidraget til at synliggøre foreningen på en række felter.

Det er for eksempel sket ved præsentation af foreningen ved Lodshuset på havnen, på Kræmmermarkedet ved Rørvig Kro – samt medvirken ved Mølleudvalgets arrangementer ved de nationale Mølledage i juni hvert år.

Derudover har Aktivitetsudvalget stået for planlægningen af ”Dark Sky” arrangementer ved Stranden/Telegrafvej – ligesom udvalget har taget teten vedrørende opsætning af bænke i Rørvigområdet. Endelig har Aktivitetsudvalget forestået udarbejdelsen af de fem foldere ”Lær Rørvig at kende”, som formidles via folderkasser – og fra Lodshuset. Aktivitetsudvalget har ligeledes gennem de seneste år stået for guidede ture i Rørvig for både medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen – om kunstnere i Rørvig gennem tiderne. Men også om Rørvig by’s historie og udvikling.

Aktivitetsudvalget har gennem det seneste år haft to større projekter.

Det ene drejer sig om udarbejdelse af folderen ” – I kunstnernes fodspor”. Her sættes fokus på de mange forskellige kunstnere, der i kortere eller længere perioder, har opholdt sig i Rørvig. Folderen blev trykt i foråret 2021 – og blev med Foreningens blad sendt til alle medlemmer primo juli 2021. Folderen findes desuden i kassetter opsat centrale steder i Rørvig.

Det andet projekt handler om opsætning af INFO-standere ved en række af de mere betydende seværdigheder i Rørvig. Herunder for eksempel Tingstedet ved Vandposten, ”Peters Hus” og Den Hornede Mine, Lodsoldermandsgaarden – samt ved Saxilds skulptur  ”Ung Kærlighed”. Status er her, at foreningen har søgt og modtaget 10.000 kr. fra Nordea Fonden, der er indkøbt egetræsstolper til standerne – samt indhentet de nødvendige tilladelser for opsætningen hos Odsherred Kommune.

Aktivitetsudvalget har gennem årene løbende været i god dialog med bestyrelsen. Konkret således, at Aktivitetsudvalgets formand har været medlem af bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget har den 4. juli 2021 forud for Foreningens generalforsamling den 6. august 2021 meddelt bestyrelsen, at de nuværende medlemmer nu ønsker at udtræde af udvalget. Det sker samtidig med, at udvalgsformanden har valgt ikke at genopstille som kandidat til foreningens bestyrelse.

Det betyder konkret, at Svend Kirkegaard-Sørensen, Flemming Hansen, Marianne Ek, Kjeld Jensen og Adam Hey giver stafetten med det spændende og vigtige arbejde i Aktivitetsudvalget videre til nye udvalgsmedlemmer!

Adam Hey / Aktivitetsudvalgets formand

(Redigeret)

FORSKØNNELSE AF RØRVIG ved medlemmers frivillige arbejde

Foreningen har indgået en ’driftsstøtteaftale’ med Odsherred Kommune. Aftalen giver os mulighed for at foretage en række mindre vedligeholdelses-opgaver i Rørvig, for eksempel mindre beskæringer, rydninger, bemalinger etc. Vi kan ikke bare gøre hvad vi vil, hver opgave er koordineret med kommunen, i form af en opgaveliste for et halvt år ad gangen. Samtidig har vi drøftet en række større opgaver, som kommunen nu vurderer med henblik på deres egen udførelse.

Hvorfor nu dette? 

Vi vil gerne bidrage til at vedligeholde og forskønne dejlige Rørvig. Og de mange bække små kan her gøre en stor Å. Kommunen kan ikke være alle steder, og vi har allerede en række frivillige, der gerne vil være med til at foretage arbejdet. Og så er det en god mulighed for fællesskab i foreningen, møde nye mennesker og samtidig gøre en god gerning. 

Har du lyst til at være med?
Ring gerne til mig på telefon 24 94 29 19. 

Vi inviterer snart til et opstartsmøde ultimo august.

Alt i alt en rigtig god og imødekommende dialog med Odsherred Kommune, som vi ser frem til at fortsætte med møder hvert halve år. 

Erik Pedersen
By- og Havneudvalgets formand

(redigeret)