For eller imod projektet Tårnet ved Danmarks Midtpunkt?

Det er et spørgsmål som mange har rettet til foreningen i den seneste tid. Der findes ikke et simpelt svar på det spørgsmål. Der er mange hensyn og perspektiver, som spiller ind og som skal afklares inden et svar, enten ”for” eller ”imod” kan gives.

Rørvig By og Land fylder 100 år i 2026. Foreningens formål var dengang og vil fortsat være de næste 100 år, at der er to overordnede tilgange som fremgår af vores vedtægter, og som vi selvfølgelig følger.

1. At sikre de værdier, der har gjort Rørvig til et attraktivt sted for borgere og landliggere og at fremme rammerne for en bæredygtig udvikling.

2. At udøve indflydelse på offentlig planlægning og forvaltning.

Foreningen arbejder ud fra disse formål, også i denne sag om Tårnet ved Danmarks Midtpunkt. Vi vil undersøge om projektet understøtter eller underminerer de værdier (natur og kultur), som foreningen er sat i verdenen for at sikre. Foreningen vil også vurdere om projektet ligger indenfor de love og regler, der gælder for kommunale og statslige planer, der gælder for området, hvor man tænker at opføre det i.

Vi vil være konstruktive og kritiske, helt i overensstemmelse med foreningens formål.

Udvikling af Rørvig

Et samfund er heldigvis bygget op om mange ting, vi som borgere, her Rørvig, er fælles om og afhængige af. Vi har en fælles historie, som giver os identitet og som bidrager til en forståelse for den udvikling, der er sket og et perspektiv på den udvikling, som vil komme.

Vi har en natur i Rørvig, som mange tidligere levede af, færre i dag, men som til gengæld rigtigt mange sætter pris på og værner om. Sidst, men ikke mindst, har vi et hav af skrevne og uskrevne regler og love, som danner rammen om vores demokratiske samfund, så vi alle kan leve og agere på en ansvarlig måde i fællesskabet.

Det sidste er vigtigt og her vil vi gerne slå fast, at foreningen ikke accepterer at Odsherred Kommune og andre myndigheder, skal lykkes med ikke at overholde deres egne vedtagne regler og beslutninger.
Det er problematisk, hvis beslutningstagerne ukritisk falder for et projekt, der er flot præsenteret med en udokumenteret udsigt til øget indtjening for Rørvig.


Projektet forpligter bygherre og kommune.
Projektet er beliggende i landzone, lagt midt i et bevaringsværdigt område og det ligger indenfor kystzonegrænsen. Det er med andre ord ikke tilladt at gennemføre projektet i dag – hverken ifølge kommuneplan eller ifølge lovgivning. Det kan medføre store trafikale udfordringer og det ligger tæt op ad eksisterende bebyggelse. Der skal være besøgscenter, skøjtebaner, overnatning, restaurant, tårn og meget mere, som det fremgår af det eneste materiale, der er frigivet om projektet. Projektet vil med andre ord præge det bevaringsværdige område voldsomt og kræve at mange af udfordringerne skal håndteres af bygherre og/eller kommunen, ifald projektet gennemføres.


Derfor vil Foreningen arbejde for, at projektet og kommunen bliver forpligtet til at undersøge alle konsekvenser, så de er klare for enhver og så de kan håndteres inden projektets påbegyndelse.
Vi vil kræve, at projektet bliver kortlagt grundigt, da det vil få stor indflydelse på Rørvig by og omegn og ikke mindst for naboerne i et stort område. Det handler især om miljø, trafik, nabogener, dyreliv, adgangsforhold, størrelse og generel økonomisk effekt for Rørvig.

Foreningen er i gang med en dialog proces med interessenter og den proces fortsætter vi med. Vi taler med politikere, erhvervsliv, borgere, landliggere og forvaltning. Selvfølgelig også med bygherre og samarbejdspartnere. De vil alle blive udfordret på, hvordan de vil sikre at et eventuelt besluttet projekt overholder lovgivning, planlægning og minimerer de konsekvenser, der lige nu tegner sig, som effekter af det oplæg Rørvig Kro og Geopark Odsherred har fået lavet.

Vi vil have det lange lys på.
Vi er en bevaringsforening, men vi er ikke imod at Rørvig udvikler sig.
Tværtimod, er udvikling og vækst et vilkår for en by og det er med til at fremtidssikre grundlaget for borgere, erhvervsliv og civilsamfund.
Alene det seneste år har foreningen accepteret, at et bevaringsværdigt byhus bliver fjernet for at skabe grundlag for en ny og moderne købmandsbutik. Vi har taget initiativ til et samarbejde med byens aktører om udviklingen af en bedre bymidte. Og vi har en åben og nysgerrig holdning til det kommende formidlingscenter Fisk og Fjord på Rørvig Havn.

Vi ønsker, at Rørvig skal udvikles til gavn for de fastboende borgere med de offentlige services som forventes af et velfærdssamfund, men også kommercielt, så byen følger med tiden. Det er ikke et udtryk for foreningens visioner, at ”folk stadig skal køre rundt i hestevogn”. Et udsagn, der måske er sjovt, men ikke sandt.


Vi ønsker også, at Rørvig fremstår som en attraktiv destination for landliggere og turister. Det gør Rørvig allerede i dag. Her er en hyggelig by med flere restauranter, cafeer og en travl havn, der byder alle borgere, turister og godtfolk velkomne fra hele verden. Her er et åbent landskab med ro og tid til fordybelse, som ikke har andre restriktioner, end normal god opførsel.

Foreningen vil gerne udvikle by og land, men vi har det kritiske og konstruktive blik på, når så stort et projekt bliver præsenteret.
Vi bekymrer os med rette for om trafikken og andre gener kan håndteres. Er det i virkeligheden et tilbageskridt for en bæredygtig udvikling og er projektet på langt sigt godt for Rørvig?
Den diskussion skal der være tid til og de ansvarlige for byggeri og proces bør tage deres ansvar alvorligt og sikre en åben dialog, så problemstillinger i projektet bliver gennemsigtige og eventuelt løst.

Foreningen er gået ind i processen og har taget initiativ til dialog og drøftelser. Det vil vi blive ved med.
Vores endelige holdning vil være afhængig af denne dialog og de undersøgelser og det ansvar bygherre og kommune påtager sig eller ikke påtager sig.

Bestyrelsen/ Lene Hjorth