Danmarks Midtpunkt – mødet med Vækst- og Udviklingsudvalget den 11. juni 2024

Rørvig By og Land havde tirsdag den 11. juni foretræde for Vækst- og Udviklingsudvalget på Odsherred Rådhus under dagsordenspunkt 83, vedrørende Rørvig Kros anmodning, om en lokalplan for at kunne gennemføre deres projekt Danmarks Midtpunkt.

Inden mødet har RVBL sendt et notat til de politiske udvalgsmedlemmer og til øvrige byrådsmedlemmer. Notatet kan ses på vores hjemmeside og det er også vedlagt denne mail.

Den primære indstilling til udvalget fra RVBL er at afvise lokalplananmodningen. Det skyldes, at projektet ikke er foreneligt med tidligere politisk vedtagne planer og beslutninger (Kommuneplan og Strategiplan for kommunen).

Desuden er der stærkt begrundet tvivl om, hvorvidt projektet kan anerkendes indenfor Planlovens bestemmelser om Kystnærhedszone. Tårnets placering vil også være meget tæt på naboer med gener til følge, hvis Naturbeskyttelsesloven skal følges. Gener som indkig, larm, og ikke mindst trafik af enhver art er også alvorlige problemstillinger, der vil være svære at løse, som projektforslaget er formuleret.

Udvalget skal også gøre sig klart, at en ændring af politiske beslutninger og kommuneplanen ud fra en enkelt sag slider på borgeres tiltro til holdbarheden af politiske beslutninger i kommunen. Det vil koste på den politiske goodwill. Derudover skal udvalget gøre sig klart om de følgeomkostninger, der vil være for kommunen (trafiksikkerhed, kloakering mm.) er i balance med den lokaløkonomiske effekt projekt Danmarks Midtpunkt vil have i byen Rørvig og kommunen Odsherred.

Den sekundære indstilling til udvalget er at udskyde beslutningen om en lokalplan til, man har de nødvendige informationer. Ansøgningen er meget mangelfuld og forholder sig ikke til de aktuelle problemstillinger.

Det er sandsynligt, at udvalget vælger at udskyde beslutningen, indtil der er indsamlet yderligere informationer af forvaltningen.

Mødet var meget positivt. Rørvig By og Land oplevede, at udvalget havde relevante og konstruktive spørgsmål. Det var ligeledes oplevelsen, at samarbejdet med kommunens politikere er gensidigt respektfuldt og konstruktivt.

Med venlig hilsen

Lene Hjorth og Anders Klüver Rasmussen

Link til dokument