Alle indlæg af Landudvalget

Nyt fra Landudvalget – Fældning af træer

Fældning af træer lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00 på Myntestien.

Medlemmer fra landsudvalget har besluttet at fælde de uønskede træer på Foreningens areal ved Myntestien.
Det er en klausul, der omhandler, at skovarealet skal bestå af egetræer. Det betyder, at vi skal fjerne de uønskede træer.
Vi har, ved afmærkningen af de træer, som vi ønsker at fælde, rådført os med Peter Ellegaard-Larsen, Rørvig Fuglestation.
Han har et sikkert blik for hvilke træer, det giver mening at fælde, så vi samtidig viser respekt for de fugle og insekter, der har deres habitat der.

Arbejder bliver udført af medlemmer fra Foreningen.

Vi starter lørdag den 5. marts kl. 10.00. Alle er velkomne.

Træet der bliver fældet, vil foreningens medlemmer få mulighed for at afhente. Hvor og hvornår det kan hentes, vil vi efterfølgende oplyse om her på hjemmesiden.

Næste opgave for Landudvalget er Solfaldshøjen. Her skal der fældes så meget at vi ikke selv kan gøre det, men vil få et professionelt træfældningsfirma til det. Information følger om dette arbejde.

Mht. det flade stykke på Højsandet, påtænker vi snarest at gå i gang med naturplejen for at undgå at området springer i skov. Men vi skal have informeret kommunen først.

De bedste hilsner                                                          

Lene Hjorth
Landudvalget

Flyndersø

Oversvømmelse af Flyndersøengen i nov. 2007

 
9/12 2012

Baggrunden for oversvømmelsesproblemerne ved Flyndersø er tidligere beskrevet på Rørvig Naturfredningsforenings hjemmeside (se link til gamle sider) og i det nye medlemsblad Rørvig By og Land. Det må forventes at blive en længere føljeton her på vores nye hjemmeside, da der er mange modstridende interesser omkring den bekostelige affære – og klimaudviklingen vil kun gøre problemerne værre med flere storme og en forventet vandstigning på 1 meter de næste 100 år.

Foreningen har gennem mange år fulgt med i problematikken med hjælp fra Dansk Hydraulisk Institut og Københavns Universitet og har i høringssvarene omkring Natura 2000 pointeret nødvendigheden af en samlet plan. Dette er både erkendt af Naturstyrelsen i de vedtagne Natura 2000-planer og af Transportministeriet, som begge har underkendt Kystdirektoratets seneste afgørelser om det østlige sommerhus.

Kystsikring skal principielt finansieres af lodsejerne efter tilladelse fra Kystdirektoratet, men en stor del af den truede Flyndersøeng ejes af Naturstyrelsen. Efter opfordring fra Odsherred Kommune vil vi nu hjælpe bl.a. ejeren af det østligste sommerhus med at undersøge mulighederne for en fællesnævner mellem lodsejerne og dermed et kystbeskyttelseslaug, så der kan etableres en samlet løsning. Da de to østlige sommerhuse ligger i selve Natura 2000-området, kræver løsningen også deltagelse af Naturstyrelsen, der ligesom naturforeningerne principielt er modstandere af kystsikring i et naturområde som dette.

Rørvig By og Land og Danmarks Naturfredning vil dog antageligt kunne acceptere reetablering af strandvoldene med løbende tilførsel af ral – og meget gerne reetablering af det undersøiske rev 150 meter ude til at bryde bølgerne. Dette skyldes, at der efter foreningernes opfattelse er tale om afbødning af konsekvenser af menneskeskabte problemer – men forslagene skal naturligvis analyseres nærmere af fagfolk.

Se i øvrigt Notat om kystbeskyttelse ved Flyndersø 2013

Kystudviklingen ved Flyndersø til 2008

Havvindmøller

Svenske Lillegrunds møller placeret ud for Rørvig

9/12 2012

På Rørvig Naturfredningsforenings hjemmeside og i det nye medlemsblad, Rørvig By og Land, har vi fortalt om Energikommissionens planer i juni 2012 med kystnære havvindmøller i Nyrup Bugt ud for Rørvigs strande. Rørvig Naturfredningsforening gik straks aktivt ind i sagen og skabte en bred tilslutning – herunder fra Bevaringsforeningen – til at protestere mod vindmøllerne, som vil være ødelæggende for den naturoplevelse, som så mange søger i det store sommerhusområde.

Allerede i september kort efter høringsfristens udløb meddelte energiministeren, at de 16 udpegede områder var reduceret til 8, hvor man havde taget hensyn til økonomiske konsekvenser og hvor befolkningen ønskede at have møller. Nyrup Bugt var ikke mellem de 8 udpegede.

I december har man i det endelige oplæg efter forhandlinger nu reduceret antallet yderligere til 6 områder, så Nyrup Bugt er rykket endnu længere ud af farezonen.