En aktuel sag

I forbindelse med den aktuelle debat om nybyggeriet på Amalievej 10, er foreningens holdning blevet efterspurgt. Derfor vil jeg her redegøre for foreningens principielle overvejelser for nybyggerier og dispensationer fra lokalplaner. Jeg vil også sige lidt om hvordan vi har arbejdet med det og kommentere den konkrete sag. 

Det principielle

  • Det er vigtigt med en så entydig ramme for nybyggeri i Rørvig som muligt. Rørvig by og omegn skal omfattes af lokalplaner, der tager hensyn til de særlige og unikke kvaliteter Rørvig er i besiddelse af. Det angår det værdifulde byggede miljø og beplantninger i tilknytning hertil, tilsammen med landskaberne og naturen omkring
  • Dispensationer skal i det store hele undgås. Det byggede miljø i Rørvig har karakter og en værdi der gør at det skal reguleres grundigt og politisk for at kunne opretholdes, og dispensationer vil derfor oftest handle netop om at fravige beskyttelsen af denne værdi.
  • Eventuelle dispensationer fra lokalplaner skal behandles politisk, og bør ikke kunne tildeles alene efter administrativ vurdering. Dispensationer skal indbefatte en så bred proces som muligt, der skal formaliseres i kommunen. Nybyggerier der rækker ud over lokalplanerne, skal sikres en reel demokratisk politisk behandling der afspejler at væsentligheden for en dispensation som undtagelse, svarer til vedtagelsen af lokalplanen som regel.
  • Kommunen skal være opsøgende ved kendskab til lokalplansovertrædelser

Foreningens arbejde

Foreningen har for år tilbage, været hørt i byggesager. Vi har gennem noget tid tilstræbt at få denne status genvundet og i 2021 har foreningen løbende haft møder med planafdelingen om overholdelse af lokalplaner og om igen at blive høringspart i byggesager. Vi har oplevet en positiv holdning, og har rykket for indgåelse af en aftale om igen at opnå berettigelsen.

Vi har også henvendt os til den tidligere borgmester med henblik herpå og er optimistiske i forhold til at opnå status som høringsberettiget i byggesager med en ny borgmester. Foreløbigt er foreningen blevet høringsberettiget ved nye initiativer på andre områder.

Vi har i disse dialoger også arbejdet for at kommunen ændrer praksis i forhold overskridelse af lokalplaner, hvor holdningen har været at forvaltningen ikke er proaktiv på området, men alene reagerer på klager.

Foreningen mener ikke det bør være naboer eller byens øvrige borgere der skal anmelde overskridelser, før kommunens handling kan forventes. Det risikerer at skabe splid lokalt, når borgere skal angive hinandens overtrædelser, og det bør ikke betvivles at det entydigt er en kommunal opgave og et kommunalt ansvar, at lokalplanerne overholdes og at der sættes ind ved overskridelser.

I forhold til dispensation fra lokalplan arbejder vi for at mandatet til afgørelse alene kan ligge i det politiske udvalg, og ikke bør kunne lægges i administrationen. Foreningen mener det skal være et forvaltningsmæssigt ansvar at lokalplanerne overholdes, men entydigt et politisk ansvar hvis der skal dispenseres.

Den konkrete sag

Uden at gå ind i motiverne for dispensationen i den konkrete sag, Amalievej 10, mener vi:

  •  At der ikke synes at være et tilstrækkeligt dækkende motiv og rimeligt grundlag for at tildele en dispensation fra den bevarende lokalplan til byggeriet som det fremstår
  • At kommunen ikke har etableret en bred og lokalt forankret høringsproces i forbindelse med dispensationen
  • At den (som foreningen forstår det) administrative tildeling af dispensationen ikke burde være fundet sted sådan, men have været behandlet til beslutning efter demokratisk lokal høringsproces og til beslutning af det politiske udvalg

Det videre arbejde

Som forening arbejder vi videre for at:

  • alle ønsker om dispensation fra lokalplaner i kommunen, skal behandles bredt lokalt i høring og afgøres af det politiske udvalg
  • arbejdet med lokalplaner for hele Rørvig prioriteres af kommunen
  • Bevaringsforeningen Rørvig By og Land bliver høringsberettiget i byggesager

Anders Holst 19.07.2022
Formand