Kategoriarkiv: By / havn

Artikler fra byudvalget (byzonen) i datoorden

AKTIVITETSUDVALGET ÅBNES FOR NYE MEDLEMMER

Aktivitetsudvalget er et af de fast etablerede udvalg i foreningen. Udvalget har gennem de seneste år bidraget til at synliggøre foreningen på en række felter.

Det er for eksempel sket ved præsentation af foreningen ved Lodshuset på havnen, på Kræmmermarkedet ved Rørvig Kro – samt medvirken ved Mølleudvalgets arrangementer ved de nationale Mølledage i juni hvert år.

Derudover har Aktivitetsudvalget stået for planlægningen af ”Dark Sky” arrangementer ved Stranden/Telegrafvej – ligesom udvalget har taget teten vedrørende opsætning af bænke i Rørvigområdet. Endelig har Aktivitetsudvalget forestået udarbejdelsen af de fem foldere ”Lær Rørvig at kende”, som formidles via folderkasser – og fra Lodshuset. Aktivitetsudvalget har ligeledes gennem de seneste år stået for guidede ture i Rørvig for både medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen – om kunstnere i Rørvig gennem tiderne. Men også om Rørvig by’s historie og udvikling.

Aktivitetsudvalget har gennem det seneste år haft to større projekter.

Det ene drejer sig om udarbejdelse af folderen ” – I kunstnernes fodspor”. Her sættes fokus på de mange forskellige kunstnere, der i kortere eller længere perioder, har opholdt sig i Rørvig. Folderen blev trykt i foråret 2021 – og blev med Foreningens blad sendt til alle medlemmer primo juli 2021. Folderen findes desuden i kassetter opsat centrale steder i Rørvig.

Det andet projekt handler om opsætning af INFO-standere ved en række af de mere betydende seværdigheder i Rørvig. Herunder for eksempel Tingstedet ved Vandposten, ”Peters Hus” og Den Hornede Mine, Lodsoldermandsgaarden – samt ved Saxilds skulptur  ”Ung Kærlighed”. Status er her, at foreningen har søgt og modtaget 10.000 kr. fra Nordea Fonden, der er indkøbt egetræsstolper til standerne – samt indhentet de nødvendige tilladelser for opsætningen hos Odsherred Kommune.

Aktivitetsudvalget har gennem årene løbende været i god dialog med bestyrelsen. Konkret således, at Aktivitetsudvalgets formand har været medlem af bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget har den 4. juli 2021 forud for Foreningens generalforsamling den 6. august 2021 meddelt bestyrelsen, at de nuværende medlemmer nu ønsker at udtræde af udvalget. Det sker samtidig med, at udvalgsformanden har valgt ikke at genopstille som kandidat til foreningens bestyrelse.

Det betyder konkret, at Svend Kirkegaard-Sørensen, Flemming Hansen, Marianne Ek, Kjeld Jensen og Adam Hey giver stafetten med det spændende og vigtige arbejde i Aktivitetsudvalget videre til nye udvalgsmedlemmer!

Adam Hey / Aktivitetsudvalgets formand

(Redigeret)

FORSKØNNELSE AF RØRVIG ved medlemmers frivillige arbejde

Foreningen har indgået en ’driftsstøtteaftale’ med Odsherred Kommune. Aftalen giver os mulighed for at foretage en række mindre vedligeholdelses-opgaver i Rørvig, for eksempel mindre beskæringer, rydninger, bemalinger etc. Vi kan ikke bare gøre hvad vi vil, hver opgave er koordineret med kommunen, i form af en opgaveliste for et halvt år ad gangen. Samtidig har vi drøftet en række større opgaver, som kommunen nu vurderer med henblik på deres egen udførelse.

Hvorfor nu dette? 

Vi vil gerne bidrage til at vedligeholde og forskønne dejlige Rørvig. Og de mange bække små kan her gøre en stor Å. Kommunen kan ikke være alle steder, og vi har allerede en række frivillige, der gerne vil være med til at foretage arbejdet. Og så er det en god mulighed for fællesskab i foreningen, møde nye mennesker og samtidig gøre en god gerning. 

Har du lyst til at være med?
Ring gerne til mig på telefon 24 94 29 19. 

Vi inviterer snart til et opstartsmøde ultimo august.

Alt i alt en rigtig god og imødekommende dialog med Odsherred Kommune, som vi ser frem til at fortsætte med møder hvert halve år. 

Erik Pedersen
By- og Havneudvalgets formand

(redigeret)

NYT FRA BY OG HAVNEUDVALGET

“By og Havneudvalget har skrevet til alle byrådsmedlemmerne i Odsherred Kommune, med en opfordring til at genetablere en økonomisk pulje til bygningsfornyelse. De fleste kommuner i Danmark har en sådan pulje, hvorfra borgere kan søge tilskud til vedligeholdelse af deres fredede eller bevaringsværdige ejendom. Dette kan f.eks. være udskiftning af vinduer eller tag, og der kan ydes op til 30% af den samlede udgift i tilskud. Odsherred Kommune har tidligere haft en sådan pulje og vi håber, at vores ønske kan indgå i de kommende budgetplaner for 2022.” 

formand By og Havne udvalget

Erik Pedersen

RVBL inviterer til oplevelser på egen hånd i Rørvig

Rørvig By og Land har en lang tradition for at formidle Rørvig – i gennem mange år med byvandring­er, hvor særlig vidende medlemmer har fortalt om byen, dens liv og dens huse. Nu udvider foreningen – gjort mulig med økonomisk støtte fra NordeaFonden – formidlingen med 5 nye familieopgaver i serien ”På opdagelse i Rørvig…”.

Familieopgaverne fremviser og fortæller om det mere usete og ukendte Rørvig. Formålet med folderne er at skabe fælles familie­oplevelser, aktivere deltagerne og give reel viden om Rørvig – og ikke mindst vise Rørvigs kvaliteter. Den svære udfordring har været at gøre folderne interessante for både børn og voksne og fokus har derfor været på at udvikle og tilrette­lægge spørgsmål og emner, så alle aldre får lyst til bruge foderne. Bedøm selv om det er lykkedes.

De fem familieopgaver i serien ”På opdagelse i Rørvig…” har følgende temaer:

  1. Med mor og far i hånden – (bedst til mindre børn).
  2. Med mor og far i hånden – (bedst til større børn).
  3. Rørvigs kulturmiljø.
  4. Rørvigs bygninger og deres karakteristika.
  5. Rørvig Havn.

Familieopgaverne kan frit benyttes. Opgaverne er ”selv­betjenings­opgaver”, der kan hentes her på Rørvig By og Lands hjemmeside eller fysisk tages i de ophæng­te opgavekasetter 3 steder i byen, nemlig i indgangspartiet hos købmand Kurt, i indgangspartiet til havnekontoret eller på det sorte infotårn ved det Grønne Lodshus på havnen. Og som noget nyt kan folderne fra i år også hentes hos Visit Odsherred i Nykøbing Sj.

Det eneste du selv skal huske er at læse ”brugs­anvisningen” i opgave­­arket og medbringe skrive­redskaber af en slags – og måske noget at drikke. Så er du klar.

Tilbage er så kun at ønske: God tur – og pas på jer selv i trafikken og hjælp hinanden hermed!

2019. 1. På opdagelse i Rørvig - for mindre børn.2019. 2. På opdagelse i Rørvig - for større børn.2019. 3. Rørvigs kulturmiljø.2019. 4. Rørvigs bygninger og deres karakteristika.2019. 5. Rørvig Havn.

Helhedsplan for havnen

Odsherred Kommune har iværksat udarbejdelse af en helhedsplan for Rørvig Havn. Hertil har man entreret med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard. Foreninger, erhvervsdrivende og brugere på havnen har kunnet komme med input til, hvordan man hver især kunne se havnen udvikle sig i årene fremover. Der har været fortaget en række interviews, og svarene er blevet opsamlet og sammenskrevet i en såkaldt hvidbog som blev offentliggjort sidste år.

På et møde, afholdt i februar måned i Rørvig Sejlklub (RØS) med kommunen som arrangør, præsenterede arkitektfirmaet hovedtrækkene af hvidbogen og de planideer til en helhedsplan for havnen, som firmaet var kommet frem til, og som var fremlagt i firmaets forslag fra januar i år til en Helhedsplan for Rørvig Havn, udsendt til mødedeltagerne. Der var en god drøftelse af planen. Det er klart, at forskellige interessegrupper ser forskelligt på sagen og naturligvis har forskellige holdninger til, hvad der skal prioriteres og gennemføres. På mødet lovede kommunens repræsentanter, at der vil blive offentliggjort et referat fra mødet. Det venter vi på med spænding.

Generelt skal det siges, at projektets gennemførelse må ske over en årrække, idet der i det kommunale budget ikke er afsat penge til havnens udvikling. Vedligeholdelsesbudgettet for de kommunale havne på Sj. Odde, i Nykøbing og i Rørvig udgør samlet ca. kr. 2,4 mill, så det er begrænset, hvad der kan udføres hvert år. Der er tale om en god proces, hvor der har været inddragelse af mange interessenter, og med tilslutning til den overordnede prioritet om at fastholde Rørvig Havn som et af de centrale steder i lokalområdet med særlig fokus på de maritime aktiviteter.

Planen er nærmere beskrevet i Rørvig By og Land 2013-1, og hvidbogen kan hentes på dette link.

Havneplan

Artikler før fusion

Den løbende information, som lå på det to foreningeres hjemmesider fra før fusionen 7/9 2012, er bevaret i den nye hjemmesides arkiv. De illustrerende fotos er dog udgået for de ældre artiklers vedkommende. Artikelsamlingerne er ikke opdelt på udvalg.

Rørvig Naturfredningsforening – gamle artikler (Tidl. “Orientering” i særskilt vindue)

Bevaringsforeningen – gamle artikler (Tidl. “Lokal information” i særskilt vindue)