Kategoriarkiv: Øvrige artikler

Artikler fra forretningsudvalget og formidlingsudvalget i datoorden

Nyd igen udsigten over Dybesø

Landudvalget under Rørvig By og Land, har foretaget en større rydning af Solfaldshøjen, så den smukke udsigt over Dybesø kan nydes. Det betyder, at en del store træer og buske er blevet fjernet på grunden. Samtidig er trappen blevet genoprettet, så man let når toppen.

Udsigten ud over Dybesø er blevet mulig pga. en konstruktiv dialog med naboerne, som har været særdeles samarbejdsvillige. Landudvalget takker for samarbejdet.

Kom og nyd udsigten. Værsgo brænde, men vis hensyn.

Vi har bragt to store egestammer til opbevaring, for sidenhen at bruge dem til at producere 2-3 bænke,  der skal opsættes ved Møllen og Solfaldshøjen.

Derudover ligger der en del opskåret brænde på grunden, som medlemmer af foreningen frit kan hente.

Vær venlig at udvise ansvarlighed, hvis I ønsker brændet. For det første tag ikke for store mængder. Der skal være til flere medlemmer end dig selv og pas på når du parkerer ved Solfaldshøjen. Der er kun plads til en bil ad gangen pga. dårlige udsigtsforhold.

Efterårshilsen
Lene Hjorth

formand for landudvalget

Nyt fra Møllen

Istandsættelsen af Rørvig Mølle er i fuld gang, og arbejdet med udbedring af højben er ved at være i mål. Da spån og beklædningsbrædder blev demonteret, blev omfanget af skader på møllens konstruktion synlig. Der kunne konstateres flere kraftige rådskader og ikke mindst, at gnavere har haft slået bo bag brædder og lasker og gnavet sig gennem mellemgulvsbjælkerne. To højben måtte udskiftes i fuld højde og derudover er der udført udlusninger på tre andre højben. Kun dårligt træ udskiftes, alt intakt træ bevares og er genmonteret, og samlinger er udført med traditionelle tømmersamlinger.

Snart går arbejdet med montering af beklædningsbrædder i gang, så møllen kan tækkes med spån inden vinteren kommer.

Arne Ø. Jørgensen

Formand mølleudvalget

Nyt højben monteret
Rådskader
Rådskader højben

En aktuel sag

I forbindelse med den aktuelle debat om nybyggeriet på Amalievej 10, er foreningens holdning blevet efterspurgt. Derfor vil jeg her redegøre for foreningens principielle overvejelser for nybyggerier og dispensationer fra lokalplaner. Jeg vil også sige lidt om hvordan vi har arbejdet med det og kommentere den konkrete sag. 

Det principielle

  • Det er vigtigt med en så entydig ramme for nybyggeri i Rørvig som muligt. Rørvig by og omegn skal omfattes af lokalplaner, der tager hensyn til de særlige og unikke kvaliteter Rørvig er i besiddelse af. Det angår det værdifulde byggede miljø og beplantninger i tilknytning hertil, tilsammen med landskaberne og naturen omkring
  • Dispensationer skal i det store hele undgås. Det byggede miljø i Rørvig har karakter og en værdi der gør at det skal reguleres grundigt og politisk for at kunne opretholdes, og dispensationer vil derfor oftest handle netop om at fravige beskyttelsen af denne værdi.
  • Eventuelle dispensationer fra lokalplaner skal behandles politisk, og bør ikke kunne tildeles alene efter administrativ vurdering. Dispensationer skal indbefatte en så bred proces som muligt, der skal formaliseres i kommunen. Nybyggerier der rækker ud over lokalplanerne, skal sikres en reel demokratisk politisk behandling der afspejler at væsentligheden for en dispensation som undtagelse, svarer til vedtagelsen af lokalplanen som regel.
  • Kommunen skal være opsøgende ved kendskab til lokalplansovertrædelser

Foreningens arbejde

Foreningen har for år tilbage, været hørt i byggesager. Vi har gennem noget tid tilstræbt at få denne status genvundet og i 2021 har foreningen løbende haft møder med planafdelingen om overholdelse af lokalplaner og om igen at blive høringspart i byggesager. Vi har oplevet en positiv holdning, og har rykket for indgåelse af en aftale om igen at opnå berettigelsen.

Vi har også henvendt os til den tidligere borgmester med henblik herpå og er optimistiske i forhold til at opnå status som høringsberettiget i byggesager med en ny borgmester. Foreløbigt er foreningen blevet høringsberettiget ved nye initiativer på andre områder.

Vi har i disse dialoger også arbejdet for at kommunen ændrer praksis i forhold overskridelse af lokalplaner, hvor holdningen har været at forvaltningen ikke er proaktiv på området, men alene reagerer på klager.

Foreningen mener ikke det bør være naboer eller byens øvrige borgere der skal anmelde overskridelser, før kommunens handling kan forventes. Det risikerer at skabe splid lokalt, når borgere skal angive hinandens overtrædelser, og det bør ikke betvivles at det entydigt er en kommunal opgave og et kommunalt ansvar, at lokalplanerne overholdes og at der sættes ind ved overskridelser.

I forhold til dispensation fra lokalplan arbejder vi for at mandatet til afgørelse alene kan ligge i det politiske udvalg, og ikke bør kunne lægges i administrationen. Foreningen mener det skal være et forvaltningsmæssigt ansvar at lokalplanerne overholdes, men entydigt et politisk ansvar hvis der skal dispenseres.

Den konkrete sag

Uden at gå ind i motiverne for dispensationen i den konkrete sag, Amalievej 10, mener vi:

  •  At der ikke synes at være et tilstrækkeligt dækkende motiv og rimeligt grundlag for at tildele en dispensation fra den bevarende lokalplan til byggeriet som det fremstår
  • At kommunen ikke har etableret en bred og lokalt forankret høringsproces i forbindelse med dispensationen
  • At den (som foreningen forstår det) administrative tildeling af dispensationen ikke burde være fundet sted sådan, men have været behandlet til beslutning efter demokratisk lokal høringsproces og til beslutning af det politiske udvalg

Det videre arbejde

Som forening arbejder vi videre for at:

  • alle ønsker om dispensation fra lokalplaner i kommunen, skal behandles bredt lokalt i høring og afgøres af det politiske udvalg
  • arbejdet med lokalplaner for hele Rørvig prioriteres af kommunen
  • Bevaringsforeningen Rørvig By og Land bliver høringsberettiget i byggesager

Anders Holst 19.07.2022
Formand

Lodsbåden i SN-nyt

Smukt renoveret lodsbåd samlede folk på havnen

KDL Lodsbåden, der oprindeligt blev bygget til Rørvig Lodseri, fejrer 100 års jubilæum. Fredag var den smukt restaurerede lodsbåd et tilløbsstykke på Rørvig Havn.

Smukt renoveret lodsbåd samlede folk på havnen

Smukt renoveret lodsbåd samlede folk på havnen

Af Stefan Andreasen

22. maj 2022, 05:30 | Opdateret 23. maj 2022, 11:00

Del på Facebook Del på Twitter Del på Linkedin Del via email Print

KDL Lodsbåden, oprindeligt bygget til Rørvig Lodseri, var det store samlingspunkt fredag eftermiddag, hvor det smukke, hvide træskib fredag anløb sin gamle hjemhavn – nyrenoveret i anledning af sin 100 års fødselsdag.

– Det er fantastisk, at så mange er mødt op i dag for at se den smukke båd ligge til i Rørvig Havn igen. Den er en vigtig del af byens historie. Det er dejligt at have værtsskabet for lodsbåden i dag, sagde Lene Hjorth, næstformand for Rørvig By og Land.

Stadsarkiver Peter Blumensaat fortalte om historien bag Rørvig Lodseri, Lodsoldermandsgården og KDL Lodsbåden. Foto: Stefan Andreasen

I 1919 blev det danske lodseri udlagt i distrikter, og Rørvig-distriktet var så vigtigt, at der allerede i 1922 blev bevilget ny lodsbåd til Rørvig Lodseri. KDL Lodsbåden (Kongelige Danske Lodsvæsen) blev bygget på Frederikssund Bådværft og – udover sejl – som noget helt nyt udstyret med glødehovedmotor fra Aabenraa Motorfabrik. Tidligere benyttede lodserne åbne smakkejoller, der kun blev drevet frem af sejl.

I Rørvig var det lods Jens Otto Hald, der sejlede med KDL Lodsbåden. Syv år fik lodsbåden i Rørvig. Da lodseriet i 1929 blev nedlagt og flyttet til Holbæk Havn, ville lods Hald gerne flytte med – hvis han fik lodsbåden med.

Navneskift til “Marius”

I 1954 blev lodseriet i Holbæk overflyttet til Hundested. Lodsbåden blev overtaget af Holbæk Havn, der frem til 1972 benyttede den som havnebåd, hvorefter den sejlede under privat ejerskab og fik da navnet “Marinus”. Lodsbåden blev ombygget til lystfartøj – blandt andet blev der bygget et lukaf i forstavnen og en uoriginal mast

I 1999 blev KDL Lodsbåden solgt til Holbæk Museum, nu Museum Vestsjælland, hvor den indgår som sejlende museumsgenstand og historie-formidling.

Syv planker udskiftet

I anledning af 100 års-jubilæet er lodsbåden i år blevet gennem-restaureret i Nationalmuseets hal på Kanalstræde i København. Den ni tons tunge, ni meter lange og 3,6 meter brede båd har fået udskiftet syv planker hele vejen rundt, er blevet kalfatret med værk og malet hvid..

KDL Lodsbåden er blevet smukt restaureret i år. Foto: Stefan Andreasen

Frivillige fra lods-lavet passer KDL Lodsbåden i det daglige i Holbæk Havn, og det var mandskab fra lavet, der kom sejlende med båden til Rørvig Havn fredag.

Lodsbåden er med afrundet agterpart. Foto: Stefan Andreasen

På molen, med lodsbåden i baggrunden, og omgivet af fremmødte havnegæster, fortalte stadsarkiver Peter Blumensaat om historien bag Rørvig Lodseri, Lodsoldermandsgården og KDL Lodsbåden.

Udsættelse af generalforsamlingen

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling på Sognegården til den 12. juni, nåede desværre ikke frem til medlemmerne rettidigt som angivet i vedtægten,. Det skyldes at overleveringen af bladet med indkaldelsen, blev forsinket pga. af en misforståelse mellem trykkeri og distributør.

Vi udsætter derfor generalforsamlingen til sidst i juni, og melder datoen ud, så snart den er helt på plads, og fremsender indkaldelse til alle medlemmer igen.

Vi beklager – og har selvfølgelig også fuld forståelse for at det kan ske.

Med venlig hilsen
Anders Holst,
Formand

Formanden tilbage efter orlov.

Anders Holst vender tilbage efter sygeorlov og vil lede det næste bestyrelsesmøde d. 24. april 2022 og herefter atter være aktiv i Bevaringsforeningen Rørvig By og Land.

Vi er glade for at kunne byde Anders Holst velkommen tilbage.

Lene Hjorth
næstformand

Generalforsamling 2022

Der afholdes Generalforsamling

søndag den 12. juni kl. 10.00
på Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig.

Dagsorden kommer på hjemmesiden og i foreningens blad senere.

Vi har måttet ændre datoen, idet det viste sig, at vi havde valgt en dag, hvor der er planlagt konfirmationsfester og lign. familiefester.

Vi håber på at se dig/jer.

OBS OBS OBS

kontingent

Der er opstået en fejl ved opkrævningen, således medlemmer der har betalt via betalingsservice er opkrævet igen med rykkergebyr. Man skal afvise denne opkrævning i sin netbank!

Vi beklager selvfølgelig fejlen, som vi har kontakt med nets om.
Mvh

Willy Dahl
kasserer

Oprydning i fredskoven på Mynterstien

Kære medlemmer

Landudvalget havde i lørdags en dejlig solskinsdag på Myntestien.
Vi fik fældet og ryddet det, vi ønskede, så fredskoven igen kun består af egetræer.
Har I lyst til at hente træ til brændeovnen, er I velkomne til at gøre det. Det skal foregå på hverdage, for ikke at genere naboerne.
Først til mølle princippet gælder.


Venlig hilsen
Lene Hjorth
formand landudvalget

100-års jubilæum for lodsbåden fejres i Rørvig den 20. maj 2022

KDL Lodsen er bygget i Rørvig i foråret 1922 og derfor skal fejringen også ske i Rørvig den 20. maj på Rørvig Havn.

Rørvig By og Land er derfor gået sammen med repræsentanter for Holbæk Museum, frivillige og nære samarbejdspartnere for at sammensætte et spændende program. Forhåbentlig med både musik og fest. 

Derfor sæt kryds i kalenderen den 20. maj, så I kan være med til en fejring på Rørvig havn. 

Programmet for dagen vil blive slået op på siden her. 

Lodsbåden, ’KDL Lodsen

Bestyrelsen

Søren Riiskjær og Kim Vestergaard har besluttet at udtræde af bestyrelsen for Bevaringsforening Rørvig By og Land.

Søren Riiskjær har været sekretær i foreningen og medlem af Forretningsudvalget samt Mølleudvalget. Med sin store erfaring fra sit professionelle liv har Søren ydet en meget stor indsats med foreningens kommunikationsopgaver. Søren har desuden arbejdet med ansøgninger og kontakt til fondene, hvilket bl.a. har medvirket til de store donationer, foreningen har modtaget.

Kim Vestergaard har med sin store erfaring fra det private erhvervsliv  (især byggebranchen) ydet en uvurderlig indsats i bestyrelsen. Kim har været næstformand i Mølleudvalget og siddet i udvalget for By og Havn. I dette arbejde har Kim delt ud af sine alsidige erfaringer og udført mange opgaver.

Vi takker dem for deres enorme indsats i foreningen. De vil blive savnet og selvom de ikke længere er aktive i bestyrelsen, ved vi, at de stadig har et stort hjerte der banker for  foreningen og for Rørvig.

Lene Hjorth

Fungerende formand