EFTERLYSNING AF JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLEGAARD

22. august 2021

Mølleudvalget har her på siden efterlyst Johannes Britzes malerier af området ved Rørvig Mølle. Desværre har der endnu ingen reaktion været.

Nu forsøger vi at efterlyse maleriet af Møllegaarden set oppe fra møllen! Det er udført i 1929 og straks solgt til en hr. eller fr. Holwarth(?) af Britze.

Også dette billede kendes fra Britzes salgsbog med skitser af de mange solgte malerier.

Møllegaarden ser sådan ud i dag – set fra samme vinkel!

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

By og Land (Formidlingsudvalget) er medsponsor på en udstilling af Johannes Britzes malerier og andre værker i BOK/Pakhuset. Udstillingen har fernisering den 11. september 2021, klokken 15.00, hvortil alle By og Lands medlemmer samt hele Møllelauget er inviteret. Se invitationen i bladet 1/2021.

FORNYET EFTERLYSNING AF JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLE

Den 7. februar 2021 efterlyste Mølleudvalget her på siden Johannes Britzes maleri af Rørvig Mølle fra 1929. Desværre har der ingen reaktion været.

Nu forsøger vi at efterlyse det igen!

Hvordan kan vi vide, at Johannes Britze malede møllen? Jo, Britze førte en notesbog, hvor han, hver gang han solgte et maleri, indføjede en skitse af billedet – oplyste, hvad der var skildret, hvem det var solgt til, oplysning om salgsprisen (noteret i kode) og endeligt et rødt kryds for, at beløbet var modtaget*.

Af hans andre værker, der blev formidlet i et større eller mindre oplag, eksempelvis frimærker, exlibris, bomærker og grafiske værker, beholdt han blot et eksemplar til sig selv. (Malerierne fandtes i modsætning hertil jo kun i ét eksemplar, derfor notatet!)

Vi ved altså fra det noterede, at han i 1929 (ifg. pagineringen i notesbogen) solgte det viste møllemaleri til J. Hartvig (formentligt, det er svært at læse**) for 80 kr.(?).

J. Hartvig købte samtidigt i 1929 det nedenfor noterede maleri, der viser møllen set over Rørvigen, fra Rørvig havn (49 kr.?), det efterlyses også! Hartvig købte tillige et maleri fra Nørrevang, som vi har og senere i 1930 købte Hartvig et oliebillede fra Gudhjem.

*    Teksten øverst på det indscannede billede hører til en skitse ovenover.
**   Den kunstinteresserede Højesteretssagfører Dr. Jur. Jens Hartvig Jacobsen, der have hus i Rørvig.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand
Otto Graham, Formidlingsudvalgets formand

By og Land (Formidlingsudvalget) er medsponsor på en udstilling af Johannes Britzes malerier og andre værker i BOK/Pakhuset. Udstillingen har fernisering den 11. september 2021, hvortil alle By og Lands medlemmer er inviteret.
Se invitationen i bladet 1/2021.

RESTAURERING AF GANGTØJ OG UDSTYR I MØLLEN

Mølleudvalget har indledt arbejdet med at restaurere de mange mekaniske løsdele, der indgår i møllens gangtøj og udstyr. Her fortælles om et eksempel.

Nedenfor ses den højdejusterbare egetræsbom, hvorpå den stålaksel (Langjernet), der bærer den tunge skallekværnssten, er aflejret på en terning, der udgør et bærende leje. Det kan justeres sideværts til alle fire sider. Terningen mangler fra kværnens funktionsophør i begyndelsen af det forrige århundrede. Den bliver nyfremstillet, så kværnen igen kommer op at køre.

Tilstanden da vi tog bommen op af graven
Langjernslejet i restaureret stand (alt materiale er genbrugt). Bommen kunne ikke genbruges.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

DE VIGTIGSTE BESLUTNINGER VED GENERALFORSAMLINGEN

Ved generalforsamlingen i aftes, den 6. august 2021 i Sognegaarden, blev Formanden og Udvalgenes beretninger godkendt uden bemærkninger.

Kassererens regnskab blev ligeledes godkendt uden bemærkninger og bestyrelsens forslag til kontingent på 250 kr. for det kommende år blev vedtaget ved akklamation.

Bestyrelsens forslag til moderniseret vedtægt blev – efter kort debat – vedtaget. Der blev afgivet 52 stemmer, 39* for forslaget (75%) og 13 mod forslaget. Den nugældende vedtægt bestemmer, at forslaget kan vedtages ”med mindst 2/3 af de afgivne stemmer” (dvs. 66,67%).

Vedtægtsforslaget skal nu konfirmeres i en ny generalforsamling, der allerede er indkaldt** til:

Fredag 27. august 2021, klokken 19.30,
i Rørvig Sognegaard, Søndervangsvej 45.

Dagsordenen er alene ”endelig vedtagelse af den nye vedtægt”.

Formidlingsudvalget

*  Meddelt mundtligt af dirigenten efter skriftlig afstemning

** Blad 1/2021, side 4.

°°°°°°

NYE KRÆFTER INDTRÆDER I UDVALGENE

7. august 2021 / 2

Ike Houmann, Ved Højsandet 1,  22 15 14 15, er indtrådt  6. august 2021 i Landudvalget.

Meddelt ved generalforsamlingen 6. august 2021

Hans Normann er 6. august 2021 udtrådt af Mølleudvalget (Finansgruppen). I stedet er Willy Dahl, Højsandsvænget 14, 20 40 44 50, indtrådt – ligeledes i Mølleudvalgets Finansgruppe.

Einar Olsen / Formand for Mølleudvalget

°°°°°°

Aktivitetsudvalgets medlemmer udtrådte som tidligere meddelt af udvalget den 6. august 2021.

Redaktionen / Formidlingsudvalget.

OPLYSNING OM MATRIKLERNE I FORENINGENS EJENDOMME VED RØRVIG MØLLE

Indlægget angiver en række forhold forkert, indbefattende formuleringer der indikerer at landinspektør eller forening ved tidligere lejlighed har optrådt pligtforsømmende.

Vi beklager fejlene, og korrigerer her indlægget for følgende oplysninger:

* Søndervangsvej 5 købte foreningen i 1997 som to lodder, ikke et lod som det fremgik af indlægget.

* I 2003 besluttede daværende Kort & Matrikelstyrelsen at tildele matr. nr. til særskilt beliggende lodder alene som konsekvens af teknologisk kvalitetssikring, hvilke ikke afstedkommer udarbejdelse af servituterklæring. Gældende servitutter videreføres. Der var derfor ikke som det fremgik af indlægget, tale om en forsømmelse fra landinspektør eller forening i forhold til udarbejdelse af servituterklæring.

*Områderne omkring møllen er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen og må ikke bebygges uden Kystdirektoratets tilladelse. Der er derfor ikke principiel mulighed for bebyggelse, som det fremgik, men ved undtagelse fra principielle bestemmelser.  

*Søndervangsvej 9 har påtaleret ifølge servitut. Det fremgik af indlægget at det ikke er utvivlsomt at påtaleretten gælder, hvilket ikke kan siges at være retvisende for påtalerettens status, der er entydigt gældende.

På bestyrelsens vegne,

Anders Holst
Formand

Mølleudvalget har med henblik på den kommende generalforsamling 6. august 2021, hvor et indlæg under dagsordenspunkt 5 angår foreningens ejendomme ved møllen, udarbejdet nedenstående information om forholdene. Det er med henblik på de helt særligt detaljeinteresserede og der er ikke tale om et indlæg i debatten. (Medbring eventuelt en kopi ved forsamlingen).

Oversigt foreningens ejendomme

Foreningen ejer Søndervangsvej 5 (mtr.3ao), 7 (mtr.68) og 5B (mtr.3r).
Søndervangsvej 5 og 5B ligger i Landzone (det vil sige ikke omfattet af Lokalplan) og i Strandbeskyttelsesområde.
Søndervangsvej 7 (med Møllen) ligger i Byzone/Lokalplanområde og i Strandbeskyttelsesområdet.
Foreningens naboejendomme, mtr.3q, mtr.3o (tidligere 3o og 3ae), mtr.45c, mtr.49t og mtr.49b er alle omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 36 af 2011. De ligger ikke i Strandbeskyttelsesområdet. Mtr.19ao og mtr.19at (grenpladsen) ligger i Landzone og Strandbeskyttelsesområdet. De er siden 1947 omfattet af en offentlig landskabsfredning, hvor Fredningsnævnet er påtalemyndighed.

Søndervangsvej 5 købte foreningen i 1997 som en lod af matrikel 3r, men allerede dengang adskilt fra det største areal med en 6 meter bred adgangsvej, der fører til Søndervangsvej 9. Der er ingen naturfredning på grunden.

I 2003 foretog myndighederne ved dekret, med henblik på at skabe et selvstændigt ejendomsskatteobjekt, udmatrikulering af den lod, der blev til matrikel 3ao. Desværre undlod landinspektøren at udarbejde Servituterklæring, som er en nødvendig forpligtelse angående fordelingen af servitutforpligtelser og Foreningen overså formentlig sit behov og foretog sig intet. (Se nærmere om dette under redegørelsen ved Søndervangsvej 5B, matrikel 3r).
Der er ikke udsigt til Isefjorden fra matriklen.
Den høje bøgehæk mellem grundene tilhører Søndervangsvej 9.

Søndervangsvej 7.  I 1980 købte Foreningen grunden med den fredede mølle, der siden 1928 har tilhørt Foreningen. Der er ingen naturfredning eller andre deklarationer på selve grunden. Ejendommen er omfattet af den nyeste lokalplan (såvel som de foregående). Indenfor dennes rammer kan grunden beplantes eller principielt bebygges, som Foreningen ønsker.
I 1997 blev der i salgsbetingelserne, da nabogrundene matrikel 3o og 3ae (nu 3o, Søndervangsvej 9) blev handlet på matrikel 3ae tinglyst et byggeretsligt skel, der medfører, at fremtidigt byggeri  skal holdes i en afstand af 20 meter (+2,5 meter) fra skel til Søndervangsvej 7. Deklarationen gælder stadig og foreningens påtaleret er korrekt tinglyst på Søndervangsvej 9.
Den høje bøgehæk mellem grundene tilhører Søndervangsvej 9.

Søndervangsvej ’5B’/ mtr.3r. (matriklen har ikke noget officielt husnummer!) købte foreningen i 1997 af Mikael Larsen, der også ejede matriklerne 3o og 3ae. Der er ingen naturfredning på grunden, ej heller på 3o og 3ae.
Mikael Larsen forlangte i salgsbetingelserne en privat deklaration indføjet i skødet, med henblik på fortsat landbrugsdrift og for at hindre ”udsigtsforstyrrelse” i Isefjordsudsigten fra den fremtidige bolig på sine matrikler 3o og 3ae (nu 3o). Disse matrikler var og er i lokalplanen udlagt til boligformål (dvs. én bolig). De var  også sat til salg af Mikael Larsen. Deklarationen har følgende ordlyd:

”Matr.nr. 3-r Rørvig by, Rørvig må ingensinde bebygges med byggeri af nogen art, hverken til beboelse eller til erhverv, herunder til landbrug, ligesom der ikke på ejendommen må stilles skure, boder, master eller tilsvarende bygningsindretninger. Ejendommens frie landbrugsareal skal stedse holdes fri for udsigtsforstyrrende beplantning, idet dog enkeltstående buske tillades. Det er ikke tilladt at udlægge arealet med bevoksning af juletræer eller anden form for plantagebeplantning.
Ejendommens frie landbrugsareal skal holdes dyrket som landbrugsareal eller udlægges som græsareal, der slås mindst en gang årligt. Arealet må ikke indhegnes, ligesom der ikke på arealet må finde dyrehold sted.
Eksisterende bevoksning på ejendommens udyrkede areal, d.v.s. arealer ved skel samt skrænten og stiarealet ved Isefiorden kan bevares, men yderligere bevoksning må ikke være udsigtsforstyrrende fra Rørvig Mølle samt matr.nr.. 3-ae og 3-o Rørvig by, Rørvig.
Påtaleret i h.t. denne servitut tilkommer hver for sig eller i forening Rørvig Naturfredningsforening og de til enhver tid værende ejere af matr.nr . 3-o og 3-ae Rørvig by, Rørvig.”

Landinspektøren og/eller foreningen undlod at udarbejde en pligtmæssig Servituterklæring, da matrikel 3r i 2003 blev delt i 2 selvstændige matrikler, 3r og 3ao.
Servituterklæringen tjener til at fordele tinglyste deklarationer på en relevant måde*.

Den omhandlede deklaration er en privat aftalt handelsbetingelse. Ingen offentlig myndighed har indflydelse på aftalen eller dens opretholdelse. Opstår der en af parterne selv uløselig tvist, henvises det til domstolene. Deklarationen er ikke en offentlig naturfredning!
Påtaleretten for Søndervangsvej 9 er ikke tinglyst i skødet af 1997 på matrikel 3o, heller ikke i skødet af 2017. Det er dermed ikke utvivlsomt, at påtaleretten vedrørende matrikel 3r har retskraft eller er eksekverbar.

144 meter af Isefjordstien ejes af Foreningen (matrikel 3r strækker sig ud i Isefjorden). Almenheden har mangeårig hævd på at færdes på stien.

°°°°°

Vedrørende nabomatriklerne:

Søndervangsvej 3 har ingen rettigheder, ej heller for eksempel en udsigtsklausul, overfor Foreningens matrikler udover, hvad der fremgår af byggeloven. Matriklen er bundet af lokalplanens bestemmelser. Der er ikke udsigt til Isefjorden!

Søndervangsvej 9 har i henhold til den i skødet for matrikel 3r i 1997 aftalte deklaration, såfremt den er gældende, pligt til at aftale med Foreningen, såfremt der ønskes opførelse af et bygværk indenfor en afstand af 20 meter fra skel til Søndervangsvej 7. De høje hække til mtr. 3ao og 68 tilhører Søndervangsvej 9, såfremt de står på matrikel 3o. Der er udsigt til Isefjorden over det nord-sydgående skel. Matriklen er bundet af lokalplanens bestemmelser. Påtaleret vedrørende matrikel 3r findes ikke tinglyst på matrikel 3o. (Se ovenfor).

Såfremt den utinglyste påtaleret måtte eksekveres for Søndervangsvej 9, skal Foreningen høre og aftale med Søndervangsvej 9 om tiltag, andet end landbrug.

Nabomatrikel 7000am (der ikke har husnummer) er ikke omfattet af den private deklaration vedrørende ”udsigtsforstyrrelse”. (Her kan beplantes). Matriklen var og er ikke omfattet af lokalplanen.

Nabomatrikel 7000al (der ikke har husnummer) ligger mellem matrikel 3ao og 3r, men er ikke omfattet af den private deklaration vedrørende ”udsigtsforstyrrelse” og heller ikke lokalplanen. (Her kan beplantes, opsættes vejbelysning etc.)
Der er ikke udsigt til Isefjorden!

Søndervangsvej 11, mtr.19ao, der inkluderer vejadgangen til Grenpladsen og kloakstationen, bliver af den private ejer drevet som landbrug i overensstemmelse med de bestemmelser, som grosserer S.V.Hansen som ejer lod tinglyse ved naturfredningen i 1947.

Søndervangsvej 13, mtr.19at er Odsherred Kommunes grenplads og kloakstation. Matriklen blev i 1947 naturfredet på initiativ af ejeren grosserer S.V.Hansen. Fredningsbestemmelserne bliver for tiden ikke imødekommet af den aktuelle ejer, som er Odsherred Kommune.

°°°°°

Mølleudvalget undersøger, hvordan der kan forholdes.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

* Eksempel: En udsigtsklausul videreføres ikke til en ny matrikel der er uden udsigt!

NYE KRÆFTER HAR MELDT SIG TIL ARBEJDET I UDVALGENE

Susanne Melby, Nørrevangsvej 17,  40757792, er indtrådt  1. juli 2021 i By- og Havneudvalget.

Erik Pedersen / Formand for By- og Havneudvalget.

Adam Hey er 22. juni 2021 udtrådt af Formidlingsudvalget. I stedet er Simon Christiansen, Løvstræde 7, 40135704, indtrådt. Hans ansvarsområde bliver redigering af RVBL-Bladet. Simon Christiansen har ligeledes påtaget sig at fungere som udvalgets sekretær.

Otto Graham / Formand for Formidlingsudvalget.

°°°°°°

Det fremgår af Aktivitetsudvalgets nedenstående notits af 23. juli 2021, at samtlige udvalgets medlemmer udtræder af udvalget den 6. august 2021. Svend Kirkegaard-Sørensen, Flemming Hansen, Kjeld Jensen og Adam Hey giver stafetten med det spændende og vigtige arbejde i Aktivitetsudvalget videre til nye udvalgsmedlemmer!

Redaktionen / Formidlingsudvalget.

MEDLEMMERS DAGSORDENSFORSLAG VED GENERALFORSAMLINGEN 6. AUGUST 2021

Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen den 6. august 2021 udløb den 24. juli 2021. Ved fristens udløb er der indkommet 2 forslag, der skal til behandling i dagsordenens punkt 5.

To medlemmer har den 21. juli 2021 fremsendt følgende forslag:

 Dagsordenens punkt 5:

1. ”Status vedr. byggeri på den, via tinglyste servitutter, naturbeskyttet mark ved Rørvig Mølle matr. nr. 3ao (på 2358 kvm.), der blev overdraget til RBL i f. m. fusioneringen af Rørvig Naturfredningsforening og Bevaringsforeningen i 2012.”?

2. ”Fremtidssikring, af de naturbeskyttede marker omkring Rørvig Mølle matr. nr. 3r (på 33.267 kvm.) og matr. nr. 3ao (på 2358 kvm.) i alt 35.625 kvm., ved hjælp af en særskilt tinglysning af de i forvejen udarbejdede servitutter i pkt. 5 fra det tinglyste skøde af 18.09.1997.”?

Henriette Finn og Ole Wiborg, Søndervangsvej 3, 4581 Rørvig

°°°°°°

Et medlem har den 15. juli 2021 fremsendt følgende forslag:

Dagsordenens punkt 5:

I de gældende vedtægter vedtaget 7. september 2012 foreslås følgende ændringer:

§ 6 stk. 2 ændres:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli-august måned. Ændres til:

”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april-maj måned.”

§ 6 stk. 3 tilføjes:

”Samtidig lægges indholdet på foreningens hjemmeside.”

§ 9 ændres:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Ændres til:

”Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.”

§ 12 stk. 3 ændres:

Regnskabet sendes med revisorernes påtegning til foreningens medlemmer med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Ændres til:

”Regnskabet med revisorernes påtegning lægges på foreningens hjemmeside senest 4 uger inden den ordinære generalforsamling.”

§ 15 ændres:

Foreningen tilsluttes Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Ændres til:

”Foreningen kan være medlem af relevante interesseorganisationer.”

Svend Kirkegaard-Sørensen, Jollen 7, 3070 Snekkersten

°°°°°°

Anders Holst / Forretningsudvalget

°°°°°°

Redaktionel bemærkning til forståelse af Kirkegaard-Sørensens forslags teknik:

Ved Svend Kirkegaard-Sørensens forslag er der angivet, at forslaget fremsættes ”Alene for at sikre en sådan ønsket ændring uanset udfaldet af behandlingen af det fremsatte forslag til omfattende ændringer af vedtægterne”.

Formidlingsudvalget noterer, at bestyrelsens forslag til revideret vedtægt allerede indeholder de i forslaget ønskede ændringer af generalforsamlingstidspunktet (§9), -den ønskede publicering på hjemmesiden (§9), -det ønskede regnskabsår (§18), -den ønskede publicering på hjemmesiden (§9) samt bestemmelsen om foreningens medlemskab af organisationer (§26). Det herværende forslag er således alene relevant, såfremt bestyrelsens forslag til revideret vedtægt (der behandles først) ikke nyder fremme.

Formidlingsudvalget

SPÅNIMPRÆGNERING VED BESKYDNING

Ved Mølleudvalgets besøg på værkstedet i Prieskule den 8. juli 2021 blev foreningen præsenteret for spån, der er rådimprægneret ved beskydning!

Nej! Det er ikke en dårlig vittighed. I den skov, hvorfra vi har udtaget det egetræ, der nu bliver til møllens egespåntækning, udkæmpedes der under anden verdenskrig et slag mellem Sovjetunionen og Hitler-Tyskland.

Kugler og andet endte i skovens unge egetræer, hvor det i de forløbne 75-77 år er blevet indkapslet fuldstændigt. Ved denne proces er noget kobber- og tin-materiale blevet opløst i kombinationen af opsuget vand og træets naturlige garvesyre. Dette har så bevæget sig med op i træet som det voksede, hvor det sammen med ilten har medført afsætning af kobberoxyder, der dels rådimprægnerer inde i træet (det er det bedste) med eftertragtede kobberoxider og sulfater, dels afsætter en dyb blågrå kobberfarve.

Foreningen blev spurgt, om vi ønskede de ”blå” spån frasorterede? Det vil vi naturligvis ikke – her får vi jo en gratis et imprægneret produkt, øget modstand mod vejrets slid – og en ekstra lille historie.

Kobberbaserede imprægneringer er populære på grund af deres harmløse bivirkninger i modsætning  til syntetiske behandlinger. Kobber er et naturligt fungicid, der gør det meget vanskeligt for svamp og skimmel at vokse på træet. De sporer, der forsøger at vokse der, går til grunde! Kobber i små koncentrationer som her er uhyre miljøvenlig i forhold til andre nutidige muligheder. Det er harmløst for pattedyr og de fleste insekter.

Spånerne bliver under alle omstændigheder imprægneret i sin helhed, som det er aftalt i entreprisekontrakten.

En naturligt imprægneret egespån til venstre i prøveudlægningen

Simon Christiansen / Mølleudvalgets restaureringsgruppe

AKTIVITETSUDVALGET ÅBNES FOR NYE MEDLEMMER

Aktivitetsudvalget er et af de fast etablerede udvalg i foreningen. Udvalget har gennem de seneste år bidraget til at synliggøre foreningen på en række felter.

Det er for eksempel sket ved præsentation af foreningen ved Lodshuset på havnen, på Kræmmermarkedet ved Rørvig Kro – samt medvirken ved Mølleudvalgets arrangementer ved de nationale Mølledage i juni hvert år.

Derudover har Aktivitetsudvalget stået for planlægningen af ”Dark Sky” arrangementer ved Stranden/Telegrafvej – ligesom udvalget har taget teten vedrørende opsætning af bænke i Rørvigområdet. Endelig har Aktivitetsudvalget forestået udarbejdelsen af de fem foldere ”Lær Rørvig at kende”, som formidles via folderkasser – og fra Lodshuset. Aktivitetsudvalget har ligeledes gennem de seneste år stået for guidede ture i Rørvig for både medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen – om kunstnere i Rørvig gennem tiderne. Men også om Rørvig by’s historie og udvikling.

Aktivitetsudvalget har gennem det seneste år haft to større projekter.

Det ene drejer sig om udarbejdelse af folderen ” – I kunstnernes fodspor”. Her sættes fokus på de mange forskellige kunstnere, der i kortere eller længere perioder, har opholdt sig i Rørvig. Folderen blev trykt i foråret 2021 – og blev med Foreningens blad sendt til alle medlemmer primo juli 2021. Folderen findes desuden i kassetter opsat centrale steder i Rørvig.

Det andet projekt handler om opsætning af INFO-standere ved en række af de mere betydende seværdigheder i Rørvig. Herunder for eksempel Tingstedet ved Vandposten, ”Peters Hus” og Den Hornede Mine, Lodsoldermandsgaarden – samt ved Saxilds skulptur  ”Ung Kærlighed”. Status er her, at foreningen har søgt og modtaget 10.000 kr. fra Nordea Fonden, der er indkøbt egetræsstolper til standerne – samt indhentet de nødvendige tilladelser for opsætningen hos Odsherred Kommune.

Aktivitetsudvalget har gennem årene løbende været i god dialog med bestyrelsen. Konkret således, at Aktivitetsudvalgets formand har været medlem af bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget har den 4. juli 2021 forud for Foreningens generalforsamling den 6. august 2021 meddelt bestyrelsen, at de nuværende medlemmer nu ønsker at udtræde af udvalget. Det sker samtidig med, at udvalgsformanden har valgt ikke at genopstille som kandidat til foreningens bestyrelse.

Det betyder konkret, at Svend Kirkegaard-Sørensen, Flemming Hansen, Marianne Ek, Kjeld Jensen og Adam Hey giver stafetten med det spændende og vigtige arbejde i Aktivitetsudvalget videre til nye udvalgsmedlemmer!

Adam Hey / Aktivitetsudvalgets formand

(Redigeret)

FORSKØNNELSE AF RØRVIG ved medlemmers frivillige arbejde

Foreningen har indgået en ’driftsstøtteaftale’ med Odsherred Kommune. Aftalen giver os mulighed for at foretage en række mindre vedligeholdelses-opgaver i Rørvig, for eksempel mindre beskæringer, rydninger, bemalinger etc. Vi kan ikke bare gøre hvad vi vil, hver opgave er koordineret med kommunen, i form af en opgaveliste for et halvt år ad gangen. Samtidig har vi drøftet en række større opgaver, som kommunen nu vurderer med henblik på deres egen udførelse.

Hvorfor nu dette? 

Vi vil gerne bidrage til at vedligeholde og forskønne dejlige Rørvig. Og de mange bække små kan her gøre en stor Å. Kommunen kan ikke være alle steder, og vi har allerede en række frivillige, der gerne vil være med til at foretage arbejdet. Og så er det en god mulighed for fællesskab i foreningen, møde nye mennesker og samtidig gøre en god gerning. 

Har du lyst til at være med?
Ring gerne til mig på telefon 24 94 29 19. 

Vi inviterer snart til et opstartsmøde ultimo august.

Alt i alt en rigtig god og imødekommende dialog med Odsherred Kommune, som vi ser frem til at fortsætte med møder hvert halve år. 

Erik Pedersen
By- og Havneudvalgets formand

(redigeret)

MØLLEUDVALGETS BESIGTIGELSE AF INDKØBTE EGESPÅN I KURLAND

Foreningen har kontrakt om tildannelse, imprægnering, overfladebehandling og levering af mere end 16.000 egespån med firmaet Kurland Shingles, der har sin virksomhed i det sydlige Letland i det gamle danske Kurland (se den tidligere notits med kort). Det indgår i aftalen, at spånene skal kvalitetskontrolleres af foreningen, når alle spån er fremstillet og inden de afsendes til Rørvig (og inden kontraktens ratebetaling 2, der bringer ácontobetalingen op på 75% af kontraktsummen foretages).

Med dette formål aflagde medlemmer af Mølleudvalget besøg på værkstedet i Prieskule den 8. juli 2021.

Virksomhedens ejer, Martin Cerins, ved de knuder, der flækkes til spån

Firmaet havde på forhånd oplyst, at de fleste spån i leverancen er færdige og tørres i fri luft. Imidlertid meddelte man også, at Coronapandemien i Letland har medført, at produktionen ikke har kunnet gennemføres helt som planlagt. Der resterer derfor endnu flækning til et par tusinde spån. (Firmaet kan ikke fakturere spånene før alle spån er fremstillet og til stede på værkstedet. En eventuel ny besigtigelse kan overvejes).

Mølleudvalgsmedlemmerne havde lejlighed til at besigtige fremstillingsprocessen, der med undtagelse af flækningen er grøn. Der blev besigtiget 12-13.000 spån (De er besværlige at tælle, før de er pakket) i forskellige stadier: – til møllen fældede egestammer på specialsav – egekævler under tørring – flækket eg – størrelsesskårne spån – frasorterede spån – afrundede spån – smigskårne spån – dyppede spån – spån stryges med tar (finsk trætjære) – spån lufttørres – spån bundtes og pakkes – spån på tørlager før afskibning.

Der drøftes den mest holdbare monteringsmåde (Til højre Rita Cerins, medhjælpende hustru)

Mølleudvalget havde lejlighed til at drøfte den monteringsmetode på møllen, som hidtil har været planlagt, herunder hvorledes den i 1999 fejlmonterede og allerede overraskende defekte spåntækning på møllehatten kan udbedres uden en betydelig uforudset omkostning.

Martin Cerins, der har et årti’s erfaring med fremstilling og spånmontering i USA (Upstate New York, før han grundlagde Kurland Shingles) delagtiggjorde Mølleudvalget i  sine erfaringer og gav en faglig rådgivning, som Mølleudvalget nu forventer at følge.

Møllens egespån til lufttørring før imprægnering

Besigtigelsesbesøget forløb særdeles positivt og var uhyre givende – Mølleudvalgsmedlemmerne blev meget vel oplyste!

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

(Besigtigelsesrejsen var doneret af deltagerne. Der er ingen udgift for foreningen.)

RVBL-BLADET ER PÅ VEJ I POSTEN MED INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Formidlingsudvalget er færdig med trykningen af blad nummer 1 / 2021 og bladet er på vej i posten til medlemmerne.

Bemærk at dette blad indeholder vedtægtsmæssig indkaldelse til den ordinære generalforsamling fredag den 6. august 2021, klokken 19.30, i Sognegaarden.

Læg også mærke til at der, med forbehold, også indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 27. august 2021.

Med bladet følger bestyrelsens forslag til foreningens moderniserede vedtægt, der nu efter 2 års udvalgsarbejde bliver forelagt generalforsamlingen. Vedtægtsforslaget er indlagt som bladets midterste sider, hæftet særskilt og de kan udtages uden at ødelægge bladet.

Nedenfor bringes en pdf, der indeholder en sammenligning – paragraf for paragraf – mellem den gamle vedtægt fra fusionen i 2012, og vedtægtsforslaget. Den kan åbnes eller downloades.

Otto Graham, Formidlingsudvalgets formand

GEOPARK ODSHERRED DONERER MIDLER TIL RØRVIG BY- OG HAVNEUDVALG

Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred har den 1. juli besluttet at donere kr. 5.000,-. til udvalgets arbejde med en modernisering af folder om Rørvig By.

Rørvig by rummer godt 60 bevaringsværdige huse, og udgør en betydende del af det samlede attraktive indtryk af Rørvig By.

Foreningen ønsker at udarbejde en folder, der i let tilgængelige termer beskriver Rørvigs historie, har en vejviser rundt i byen med udpegning af de bevaringsværdige huse, samt beskriver hvorledes man hver især kan bidrage til at holde Rørvig intakt, såvel for gæster som for fastboende.

f/ Erik Pedersen, formand for Rørvig By- og Havneudvalg

Kim Vestergaard

GEOPARK ARRANGEMENTET PÅ MØLLEN 3. JULI 2021

Møllelauget afholdt igen i år et arrangement i Geoparkfestival-regi. Gæsterne skal til dette købe en billet til et beskedent beløb – til gengæld får de en detaljeret gennemgang af den adskilte mølle og de får serveret kaffe eller the, samt hjemmebagte kager.

I år kom der en del flere end de, der forud havde købt billet (de købte dog billetter på stedet). Gæsterne fik – som på Mølledagen – en helt særegen og enestående oplevelse, da møllen er helt adskilt, så alle delene i mekanikken kan studeres. Ligesom der nu var lejlighed til at se den reetablerede skallegravskælder – dette kommer ikke til at opleves igen i gæsternes levetid!

Vejret var pragtfuldt og vores møllemark stod på dagen i blomst foran den vidunderlige udsigt over Isefjorden.

Dygtige møllelaugsmedlemmer var mødt op og gav også denne dag, individuelt eller i små grupper, en detaljeret fremvisning af møllens adskilte dele, herunder også forklaring om de mange nedbrudte dele, der nu restaureres eller fornys af foreningen. Laugsmesteren blev rost af gæster, for at de her modtog en kort og præcis redegørelse for det, der ikke umiddelbart var forståeligt for dem.

Som opfordret mødte nogle af gæsterne op i flere generationer med deres tegnegrej og tilbragte nogen tid med at skildre møllen i egne skitser.

Der var stillet flot an med kager bagt til lejligheden af møllelaugsmedlemmer, kaffe, sodavand, let fadøl og andre drikkevarer. Der var opstillet en lille bod med foreningens tryksager og møllevinen.

Dagens gæster fik lejlighed til at se møllens nye fundament godt på vej!


Einar Olsen, Mølleudvalgets formand


GEOPARK ODSHERRED DONERER MIDLER TIL RØRVIG MØLLE

Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred har besluttet den 1. juli 2021 at donere 10.000 kr. til foreningens arbejde med møllen.

Fondens direktør noterer i sit brev, hvor donationen meddeles, at der er tale om et relativt lille beløb. Men ”ikke desto mindre ønsker Fonden at bidrage til projektet, og håber, at tilskuddet for eksempel kan gøre det muligt at afvikle et arrangement i, eller at udarbejde noget information om, møllen.”

Det oplyses samtidigt, at ”i vurderingen af fonds-ansøgningerne har bestyrelsens blandt andet lagt vægt på projekternes sammenhæng med Geoparkens temaer og sandsynligheden for, at projekterne kan gennemføres med de tildelte beløb.”

Mølleudvalget er taknemmelig for gaven, som falder fint i tråd med, at Mølleudvalget har indledt overvejelse om ,hvorledes og hvor formidlingen af møllens kultur og teknik kan finde sted, når møllen er restaureret og forventeligt kommer til at køre senest ved den nationale Mølledag i 2024.

Møllelauget har allerede et fint samvirke med GeoPark organisationen – og der har allerede fra foråret været samtaler om skoletjeneste og andre formidlingstiltag.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLEFUNDAMENTET ER GODT PÅ VEJ

Arbejdet med den nederste del af møllefundamentet er godt på vej. Det dybe og brede randfundament er udstøbt og fundamentvæggen, der skal stå bag det snart genopførte oprindelige kampestensfundament er under opstilling.

Ingen nye fundamentdele vil blive synlige efter restaureringen, idet alt ligger i jorden, dels under det synlige kampestensfundament, dels under brodækkets bræddegulv.

Restaureringen udføres således, at der over brodækket kun vil findes udbedret originalt materiale. Dog bliver spån, vinger og mølleaksel nødvendigvis udført af nye materialer.

Skallekværnskælderens kampestensvægge føres som hidtil op til undersiden af den oprettede og oprindelige skallekværnskarm. Der bliver nu udført et usynligt dræn i kælderen, således at der ikke mere – som i 2004 – kan stå vand i kælderen. (Publikum har ikke adgang til denne kælder).

Foreningen har nu indkøbt 30 år lagret egetømmer til skallekværnen og møllekorpussets fodrem. Tildannelsen af dette begynder når murerentreprenøren er færdig med fundamentet.

Møllelauget er med i GeoPark Odsherred. I GeoPark Festivaldagene er Rørvig Mølle et besøg værd. Her kan den adskilte mølle ses lørdag den 3. juli 2021, klokken 11.00 til 17.00.

Køb billetter på billetexpressen.dk (Søg ’Møllen i Landskabet’).

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLEDAGEN, 20. JULI 2021

Møllelauget afholdt traditionen tro igen i år den nationale Mølledag, der hvert år finder sted den tredje søndag i juni måned. (Møllen planlægges genindviet ved mølledagen i 2024!).

I år kom der cirka 70 gæster. De fik en helt særegen og enestående oplevelse, da møllen er flyttet ned på marken og helt skilt ad, så alle delene kan nærstuderes – dette kommer næppe til at ske igen i gæsternes levetid!

En hel stribe møllelaugsmedlemmer var mødt op og gav gæsterne individuelt eller i små grupper en detaljeret fremvisning af møllens adskilte dele, herunder også forklaring om de mange nedbrudte dele, der nu restaureres eller fornys af foreningen.

Der var stillet flot an med kager bagt til lejligheden af møllelaugsmedlemmer, kaffe, sodavand, let fadøl og andre drikkevarer.

Det var dejligt at se familier, der mødte op i flere generationer. Der var gode spørgsmål også fra de yngste gæster. Vejret var fantastisk – varmt, med en enkel traditionel dansk sommerbyge.

Møllebyggepladsen vises frem igen den 3. juli 2021, klokken 11.00 til 17.00, i et arrangement sammen med GeoParkfestivalen. (Køb billetter på billetexpressen.dk/GeoParkfestivalen.)

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

RVBL-BLADET UDKOMMER EFTER 15. JULI 2021

Formidlingsudvalget er færdig med redigeringen af blad nummer 1 / 2021 og det er nu sendt til grafiker og trykkeri. Det kuverteres og planlægges afleveret 5. juli 2021 til PostNord’s postomdeling, der så ventes at finde sted omkring 15. juli 2021.

Dette blad indeholder blandt andet indkaldelse til den ordinære generalforsamling 6. august 2021, oplysninger om møllerestaureringen og en artikel om Rørvigmaleren Johannes Britze. Med bladet følger indlagt dels det forslag til moderniseret vedtægt, som bestyrelsen forelægger generalforsamlingen, dels foreningens nye folder ”…i kunstnernes fodspor…”. Som noget nyt pakkes bladet herefter i en pose af genbrugspapir, i stedet for den hidtidige plastpose. (Vi er jo en Bevaringsforening).

Glæd jer til det nye blad!

Otto Graham, Formidlingsudvalgets formand